CHRISTIAN NEWS MAGAZINE FOR KERALA MALAYALEE CHRISTIANS FROM INDIA AROUND THE WORLD
NOVEMBER 2007 ARTICLE - MALAYALAM
VOL:6 ISSUE:11

CHRISTIAN THOUGHTS
{InkvXyobNnI

By BISHOP ROBERT SOLOMON

\nġpw ehpZnIybnephpw PUn Fsd apJw Innm Fmhpw thn, Ah {InkvXpsh ssZhansd ]cnm\hpw hnthI]qXbpsS kpw {]m]nmhw kvt\ln GIo`hnnp lrZbġp Bizmkw e`ntWw Fpshp Rm F{X henb t]mcmw Ignpp Fp \n Adnhm Cnpp. Ah\n m\nsdbpw ]cnm\nsdbpw \nt] Hsbpw Kp]vXambnp Ccnpp. hinIcWhmpsImp Bcpw \nsf NXnmXncnm Rm CXp ]dbpp. Rm icocwsImp Zqcs\nepw BmhpsImp \ntfmSp IqsSbph\mbn \nfpsS {Iahpw {InkvXphn \nġp hnizmknsd ncXbpw Ip ktmjnpp....AXpsImp `W]m\ob kw_ntm s]cp\m hmhp iv Fo Imcyntem Bcpw \nsf hn[ncpXp. Ch hcphm\ncphbpsS \nget{X; tZlw FtXm {InkvXphnpXp. Xmgvabnepw ZqXmsc Bcm[npXnepw cknp kz Zi\fn {]thinbpw Xsd PUa\n\m shdpsX Nobpw Xesb apdpsI ]nSnmXncnbpw sNph Bcpw \nsf hncpXp sXncpXp. Xebmbh\n \ntm icocw apgph knIfmepw RcpIfmepw ssNX\yw e`npw GIo`hnpw ssZhoIamb hf {]m]npp. (sImsemy 2:15;1619)

Hcp {InkvXym\nbpsS a\pw NnIfpw hfscb[nIw {]m[m\yalnphbmWv. \psS NnbpsS {]m[m\yw FmIpp Fv \s ]Tnnm\mbnv hnZym`ymk ]nXm hfscb[nIw Du sImSppsImncnp Hcp ImebfhmWv CXv. Hcp]s a\pjy Cp thcoXnbn Nnnm adpt]mIpXpsImmbncnmw CXv. Cu sSenhnj bpKn NnnpXn\p ]Icambn B\n\pthn IqSpX kabw Nnehgnphm\mWv a\pjy B{KlnpXv. NnI hnImcġp hgnamdpw Fv ]ecpw kanpp. Fm \psS NnIsf B{ibnmWv \psS ImgvNmSpI cq]oIrXamIpXv. DZmlcWambn, ChnsS \n Ccnptm ]pdInencnp B Xs hncepsImv ]pdsmcp Ipp Xp Fp IcpXpI. s]sp \nġp tZjyw hcnIbpw {]XnIcnm tXmpIbpw sNpw. Fm Xncnpt\mptm hfsc hjfmbn ImWmXncp Hcp ]gb ASp kplrmWsXp a\nemptm \nfpsS {]XnIcW kz`mhn\p s]sp amw kw`hnpw. \psS {]hn \psS NnIfpsS A\c^eamWv.

{^mv Huvtem F Hcp NnI NnIsfn ]dncnpXv C{]ImcamWv: NnI hmpIfmbn amdpp; hmpI {]hnIfmbn amdpp; {]hrnI kz`mhambn amdpp; kz`mhw hynsshinjvTyambn amdpp; kz`mhsshinjvTyw `mhnsbbpw \nbXntbbpw \nb{nm tlXphmIpp. AXn\m NnIsfbpw, hmpIsfbpw, {]hnIsfbpw, kz`mhsbpw hynsshinjvTysbpw Kuchambn {inpI. AXpsImv {InkvXob hnizmk PohnXn \mw NnIġv ]ca{]m[m\yw \tIXpv. NnIġpw a\n\pw ]c]qcIam aXm\pjvTm\ iq\yhpw D]cnhhpamWv. Acw {InkvXobX shdpw \matYbambn A[Xnpp. AtmgmWv ]ecpw sshImcnI {]IS\ġp apXncpXv. AXv {InkvXobNnbpsS A`mhw {]ISampp. {InkvXym\nbpsS a\v tbip{InkvXphns a\mbncnWw. sshImcnI {]IS\ BXynI kwXr]vXn {]Zm\w sNpn. {InkvXob PohnXn sshImcnIXp m\an F CXns Aw. Znhyamb NnI IqSmsXbp sshImcnIX HcpXcw aXhnImcamWv.

Cv temIns ]e `mKpw \hbpK BobXv {]oXnbmnpp. kXyw AdnbmsX Bob A\p`hw {]m]nphm P\ sh Impp. ]o {Io^vv F XXzm\n FgpXnb "tkm{Iokv tbiphns\ Ipappp', F Xesn hfsc {]knamb Hcp ]pkvXIapv. Ncn{Xnse Ghpw henb XmXznI\mb tkm{Iokv tbiphns\ A`napJoIcnp A\p`hsf Nn{XoIcnp Hcp `mh\mkrnbmWv Cu ]pkvXIw. tkm{Iokv Dbsgpt\v Atacnbnt]mbn lmthUv kIemimebn ]T\n\mbn tNp. kIemime hfnshv Atlw tbiphns\n tIġpIbpw tbiphns\pdnp IqSpX Adnbphm Pnmkp BIpIbpw sNbvXp. Xs thZ]T\ mkn Atlw A\zjW]camb ]e tNmZyfpw Dbnp. Ahkm\w tkm{Iokv tbiphn hnizknv Hcp {InkvXym\nbmbnop Fp ]dpsImmWv ]o {Io^vv IY D]kwlcnpXv. B ]pkvXIn ckIcamb Hcp {]Xn]mZyapv. tkm{Iokns ]e tNmZyġpw apn Aym]I Dcw apn; Asn aqeyclnXamb Dc \In XSnXn. Hcp Znhkw ]pXnb\nba mn Atlw Kuchamb Hcp tNmZyapbnp. s{]m^kv Dcw ]dbm\mbn. Atlw tkm{Iokns\ Hcp {]iv\mc\mb hnZymnsbp IcpXn. s]sv mkvaWn ASnp. tNmZyn\v Dcw sImSpm IqmmsX s{]m^k mkv ]ncnphnp. Ip]nX\mb tkm{Iokv Fgpt\v C{]Imcw ]dp. "Rm Bbncp ev kXyn\p kabtmfp]cn hnebpXmbn IcpXnbncpp; Fm \n kabn\mWv kXytm hne InpXv.'

kaImeo\ temIn \mw Hcp {]mtbmKnI {]h\ kaqlambpw `uXoI NnIcmbpw ]cnWanncnpp. Cu ]men k`I XXzkwlnXIsf \ncmIcnp Hcp kaqlambn XocpXn ApXan. k`bpsS Dneph Xs Cp k`bpsS XXzkwlnXIsf tNmZyw sNm XpSnbncnpp.

{]Xn]mZnX thZ`mKn Xpeyamb Hcp kmaqlnI {]iv\sbmWv hnip ]utemkv ssIImcyw sNpXv. {InkvXob ]Tnnepw {InkvXob PohnXhpw DsmpXmbncpp hnip ]utemkns Fm {]t_m[\fpw. {InkvXob hnizmkn ASnm\sSm Hcp {InkvXobPohnXw AkmyamWv. {InkvXob XXzkwlnXI ]TnnpXn\p Ncn{Xnse BZnak` hfsc {i sNepnbncpp. icnbmb XXzkwlnXI FgpXnbpmpI FXv {iaIcamb Hcp ]cn{iaambncpp. {XnXzspdnp hnizmk{]Jym]\ambncpp AXn apJyambXv. {XnXzn Hcp {]IrXnbpw aqv BfXzhpsa XXzkwlnX hnizmk{]amWambn \apv shfnhmnp. ssZhw \apv FmsWv thZ]pkvXIw \app shfnhmnp. tbip{InkvXp ]qssZhhpw ]q a\pjy\pamsWp \app a\nemnncnpp. AXpsImmWv tbip{InkvXphn\p am{Xw Xs _enbm a\pjyPmXnbpsS hosSppw cbpw kmyamIpXv. tbip{InkvXphns\pdnp Cu kXyw aptJ\bmWv hnip ]utemkv sIsemy k`bnse Zpcp]tZiIsc t\cnXv.

sIsemy k`bn Hcp {]iv\w DSseSpp. ]e hnizmk D]tZi ]Tnnp hnhn[ tNcnI k`bnepmbn. AhcpsS hmZKXnIfpw {]IS\ssienbpw Xptemw BIrjIambncpp. Cu \ho\ Bibsf {]XnhmZnp PbnpXn\pw AhbpsS s]můc XpdpImpXn\pw hnip ]utemkv ^e{]m]vXn t\Sn. AhcpsS hmZKXnI ssZhoIZi\neqsSb, ]nstbm a\pjy]ccIfn Du sImSpphbmbncpp.

{][m\ambpw cp hn`mKsfpdnmWv hnip ]utemkv BIpesncpXv. Hmas hn`mKw sblqZhmZnIfmbncpp. {InkvXym\nI sblqZmcpsS ]mccyfpw BNmcfpw ]npScWsambncpp ChcpsS hmZKXn. Hcph {InkvXym\nbmIWsan BZyw Hcp sblqZ\mIWsav Ah iTnp. tbip{InkvXphns kphntijs Ah tImnfp. Ccw ]TnnepI A]ISIcsav ]utemkv Xncndnp. ImcWw BNmcġv kphntijn m\anmbncpp. ssZhns Ir]bm e`np hosSpns\pdnmWv kphntijw {]Xn]mZnpXv. sImtemy k`bnse cmas hn`mKw m\hmZnIfmbncpp. tbip{InkvXphnIqSnbp shfn]mSpI A]qamsWpw Nne \nKqV clkyIqSnbpspw Ah ]Tnnp. \bmbpXv Bmhv am{XamsWpw icocw XnbmsWpw Ah Iqntp. {InkvXob XXzkwlnXI ]Tnnsn am{Xsa Zpcp]tZisf shphnfnm km[nbpp Fp ]utemkv a\nemn.

tbip{InkvXp ]gb\nba \nbafpsSbpw {]hN\fpsSbpw ]qXbmWv. ]gb\nba s]cp\mfpIfpw BNmcfpw hcphm\p s]mcpfns \ng am{Xambncpp. B[p\nItemIw hnhn[ ]mfnI t\mn AXn ]cnNnXcmbncnpp. bmYmyhpw \ngepw Xn Xncndnbphm Ahp {]bmkambncnpp. s]mcpfmbpXp {]XyamIptm AXns\ Xncndnbphm At\I \qmpIfmbn blqZmv ]cnioe\w e`nncpp. Fm Ah bmYmys Xncndnbphm ]cmPbsp. hn. tbmlm olm Xs kphntijn ]dbpp: "Ah temIn Dmbncpp; temIw Ah apJmcw Dfhmbn; temItam Ahs\ Adnn. Ah kzntep hp; kzambhtcm Ahs\ ssIsmn.'

Hcp]s Ahp s]mcpfns\ Xncndnbm km[nmsX t]mbXv, tbip{InkvXp ]d ]coisbpw Npmcsbpw D]abnse AtX ImcWwsImpXsbmhmw.. (hn. eqtmkv 18) Npmc Zpcp\nv s\Snp, ]m]nbmb FtmSp IcpWbpmIWta Fp {]mnp. Fm \nbafdntb ]coi\mIs Ahs aXmIXsb X\Xpw sNdpXmb LSIfneqsS {]ISnnp. Ah {]mnXv Aht\mSpXs Bbncpp. AXmWv ChnSs {]iv\w! ]coim ]npSncpXv ainlmbpsS \ngens\ Ambncpp; {]XypX, AhcpsS kzw \ngens\ Bbncpp. AXpsImv s]mcp shfnhmbtm bmYmys Xncndnbphm Ahp km[nn.

Fm Hcp ]coiam{Xw B s]mcpfns\ Xncndnp. AXp ]utemkmbn amdnb iu Bbncpp. UamkvIkns ]SnhmXn iuen\p {IqinX\mb tbiphns\ A`napJoIcntnhp. AtXmSpIqSn iu cq]mcw {]m]nh\mbn. ]onSp \S kw`h \app kp]cnNnXamWv. AXn\ptijw ]utemkv BZyw t]mbXv Atd_ybntemWv. AhnsSshv ]utemkv ]ehpcp Bhnmhnv ]gb\nbaw hmbnpImWpw. s]sp ]utemkn\p a\nembn, ]gb\nbanse tZhmeb Bcm[\bpw, _enbmSpIfpw Fmw tbip{InkvXphntep hncNqphbmsWv. \nbafpw {]hN\fpw ]dncpsXmw tbip{InkvXphns\pdnv am{XamWv. icocns ]cntZ\ lrZ]cntZ\bpsS aptmSnbmbncpp. ap ]cnimp a\nemImXncp bmYmyspdnp ]utemkv Xncndnp. tbip{InkvXphns \ngens\ ]gb\nban ]utemkv hyambn Ip. ]pXnb\nban {InkvXphn kv\m\w GpXneqsS {InkvXphnt\mSpIqsS HmbnocpIbmWv sNpXv. hosSpv {InkvXphns bmKneqsSbmWv kmyambnocpXv.

AXpsImv kXysa bmYmyw tbip{InkvXp am{XamWv. tbip{InkvXphn\p]cnbmbn bmsXmcp Adnthm m\tam C. s]mcp shfnhmbncnptm \mw Fn\p \ngens\ ]npScWw? Cu tNmZyamWv hnip ]utemkv sImtemytcmSv tNmZnXv. tbip{InkvXp \nbafpsSbpw {]hN\fpsSbpw ]cn]qoIcWamWv. krnpapt Dmbncp Ah kIe m\nsbpw Adnhnsbpw DdhnSamWv. a\pjy\p AdntbsXmw tbip{InkvXphn Dsmpp. AXpsImv AXn\p]cnbmb \nKqV clky Hpw Xsbn.

AXpsImv {InkvXy NnI {InkvXob PohnXn hfsc {]m[m\yalnphbmWv. temIns m\w AhnizmknIsf IpcpSmnfbpp. AXpsImv temI{]Imca tbip{InkvXphn\p A\pcq]ambn \psS a\pIsf cq]csSptnbncnpp. cq]mcamWv cbpsS B[mcw. Imhv Xs ]ckyip{iqjbpsS Bcw`n {]t_m[nnXpw CXpXsbmWv. "]m]nv am\mcsSphn'

Hmtcm {InkvXym\nbpw Ahs PohnXw {InkvXobhnizmktmSv _sncnpshp Ddp hcpWw. tbm\mbpsS IYbn \mw hmbnpp: tbm\ Inms tNmZyicġp Dcambn ]dbpp, "Rm blqZ\mIpp Ictbbpw ISent\bpw krn kzn hknp sbtlmhsb Rm `Pnpp.' tIp\nh tbm\bpsS Dcn Acpt]mbn. Xm ssZhns ]\npw HmSntmIpIbmsWp tbm\m ]noSv Fp ]dbpp. CXp cpw ]ckv]c hncpamb {]kvXmh\IfmWv. ]etmgpw \psS PohnXnepw \mw ISIhncpamb {]kvXmh\Ifpw {]hrnIfpw \Smdpv. Atm \psS PohnXn\p \psS hmpIfpambn s]mcpanmsX hcpp. \psS hnizmkn\\pkcnv \mw NnnmXpsImpw \psS a\v cq]mcw {]m]nmXpsImpamWv Cu Ah \nepmIpXv. icnbmb coXnbn NnnpXn\pw \psS a\v cq]mcsSpXn\pw ssZhw \app kwKXnbms.

[Maramon Convention 2007]


Back Home Top
EmailEmail this Link to a Friend FeedbackSend Your Feedback
INDIAN CHRISTIAN WEB DIRECTORY [LINKS]
[ ECUMENICAL ] [ ORTHODOX ] [ MARTHOMA ] [ JACOBITE ] [ CATHOLIC ] [ CSI ] [ ORGANIZATIONS ] [ NEWS ] [ MALAYALAM ]
THE CHRISTIAN
LIGHT OF LIFE
PUBLISHED ON FIRST DAY OF EVERY MONTH