CHRISTIAN NEWS MAGAZINE FOR KERALA MALAYALEE CHRISTIANS FROM INDIA AROUND THE WORLD
DECEMBER 2010 ARTICLE - MALAYALAM
VOL:09 ISSUE:12

TIGHT CORNERS OF LIFE
PohnXns {]XnknIfn

By REV. FR. K.P. GEORGE

"Fm btlmh tbmtk^nt\mSpIqsS Ccpp, ImcmKrl{]amWnp Aht\mSp Zb tXmhw Ah\p Ir]\In; ImcmKrlnse kIe _mscbpw ImcmKrl{]amWn tbmtk^nsd In Gev]np; AhcpsS {]hrnsmsbpw Ah hnNmcI\mbncpp; btlmh Aht\mSpIqsS Ccpp Ah sNbvXsXmsbpw k^eampIsImp Ahsd ssIogpff bmsXmpw ImcmKrl{]amWn t\mnbn.' (Dev]n 39:2123)

tIcfnse Mission India Fp ]dbp hSs CUybn hfsc kanXamb ssZhip{iqj {]hnp {InkvXob kwLS\bpsS t\XrXzw sImSpp tUm. tPmv sNdnbms NnIfpsS Hcp {]Xn^e\w BWv Rm Cu ZqXn \ntfmSv ]p shbvm B{KlnpXv.

\psS Nnbvp hnjbo`hnnncnp {]kvXpX thZ`mKn \mw ImWpXv, tPmk^v Ctm IXbpsS IpdbnemWv. tPmk^v henb {]XnknbnemWv. He is in the tight corners of life. PohnXns sIp]mSpIfn \npw kvt\l_ԧfn \npw ]dnv Fdnbsv Xo{hhpw XovWhpamb thZ\bpsS A\p`hfpsS Xoqfbn tPmk^v hnjanpIbmWv. C{]Imcap IXbpsS Xoqfbn \npw tPmk^v ]Tn Nne ]mTsfsmamWv? PohnXns Tight Corner \mw \nptm Asn \nsSptm \ ]Tnt ]mT FsmamWv? PohnXns {]XnknIfn \psS at\m`mhw FmbncnWw? Fs\ BbncnWw? Acw kmlNcyfn FmWv ssZhns Dtiw? Ccw Dcw Inm At\Iw tNmZyġp Dcw \Iphm Ignbp Ahpw Bghpap aqp XncphN\ hmIyfmWv \psS Nnbvp hnjbo`hnnphm\mbn XncsSpsnpXv. \mw PohnXn kl\ns CcpdbpsS A\p`hn Bbnotm Fs\bmWv \mw {]XnIcnnpXv? Acw XovWhpw Xnhpamb A\p`hsf aptmp \psS PohXn {]tbmP\sSpm \app km[nnptm? AXns\n \mw hnNn\w sNbvXnptm? Ctm \mw As\sbmcp AhbnemWv BbncnpsXn \s `cnp Nnbpw {]XnIcWhpw FmWv? Ccw At\Iw NnIfpw A\pNnIfpw A\p{KloXamb Cu aqp thZhmIyfn Hcp hmKvabNn{Xambn \app ap]n hcpImnbncnpp.

thZ]pkvXIns XmfpIfn \mw ImWp IYm]m{Xsfmw PohnXns {]XnknIfn (Tight Corner) \nnphcmWv. AhnsS \np Ich, AhnsS \nv tXnbh, AXn \npw HfntmSm {ianh, A{]Imcw PohnXns ZpxJacp`qanbpsS GImXbn ]bmb bmYmysf s\SphopIfpw ZoL\nizmkfpambn t\pt\sc A`napJoIcnv ssZhns henb Ir]bn PohnX km^eyw t\SnbhcpsS Hcp henb \ncbpsS Ncn{X]pkvXIamWv hnip thZ]pkvXIw. ]Sphr\mb t\ml alm{]fbn\p ap]v Hcp s]Iapmphm ]cnlmknIfpsS ap]n hfsc Istm apX a\pjys\ Tight Corner \np A\p`hw \mw ImWpp. thZ]pkvXIns ayn Imhdnbntep `mctadnb Ipcnipambn ]m]fpw t]dn \Sph\pw PohnXns hm ]ShpIfmbncpp NhnbdnbXv. Cu henb ]pkvXIw Ahkm\nptXm; ]tmkv Zzo]ns GImXbn Hsh\mbn BhnhiXbnembn tbmlm PohnXns Tight Corner \npXmbn \mw ImWpp. As\ BZn aymw hsc PohnXns {]XnIqeXIsf AXnPohn a\pjykaqlw. AXmWv thZ]pkvXIw.

\psS NnI PohKnbmb Hcp kw`hn \npsImv XpSphm {ianpIbmsWpn AXv C{]Imcambncnpw. hnhmlns \memw Znhkw kpc kz]v\ Icn bmX\m]qamb Hcp ZpxJ bmYmyns apJw apn Iv B ]mhw s]Ipn sRntmbn. Xs PohnX ]mfn DXpw apXpw ]nSphm ssZhw X a\pjy Bipolar Illness D hfsc Xo{hamb at\mtcmKns ]nSnbnemsbp Xncndnhv B s]Ipnsb sRSpn. hjns Bdp amkw Mania \ramSptm _mnbp Bdpamkw hnjmZtaL tNtdn Xf a\pambn apdnbn InSv s\SphonSpw. Fsmcp {IqcXbmWv PohnXn e`yambXv? ZpxJns ]m\]m{Xw Fp \mw ]mSptm AXv C{Xam{Xw ssItdnbXpw s\mcsSppXpamsWvv B ]mhw s]Ipn IcpXnbncpn. Mania bpsS AXn{]kcn honepsXmw \innpw, hosSmw XpSpw. kmnI IS_myXI hcpnshbvpw. Fmhscbpw D]{Zhnpw. Bthins thentbn IpSpw_w IpcpXnfamn ampw. ]noSp hchmbn hnjmZns ASp]mXn. Atm acWns, BlXyp XbmsdSppIfpsS, hnjmZns Xo{h {]hWX. IpSpw_PohnXw Xmdpamdmbn.

IpSpw_w \inp. Ah BfamcpsS ASppsNv hnhcw ]dp. hfsc {]bmknemWv Rm. Fs kvt\lnphscmw Cu Ap hjn\nSbn Fs ssIhnp. IppfpsS `mhn A\nnXXznembn. aptmp t]mv A\nnXXznembn. Bfamscmw Htc i_vZn ]dp: \o Ahs\ Dt]nv hon Xncnphv asmcp IeymWn\p kXnWw. Hcp ]s Rfpw IqSn \ns Zpchbvp ImcWambncnncnmw. Fm AXp Xncpm\pw {]mbnw sNm\pw Rġp kmlNcyapmWw. Ahs\ Ahs hgnp hnv \o \nsbpw ]nmcpsSbpw `mhntbmv Xncnp hcWw. \ns PohnXns `mhn NpaXeIsfmw R GsSppsImmw. Hcp hmpw ]dbmsX Ah `mhns hontev Xncnpt]mbn.

Mania Phase s Ahkm\w ZpxJhpw Ipt_m[hpw a\kvXm]hpw a\n Bfnptm ssII Iqn Ah ]dp; FtmSp anWw, F\ndnbn, F\nsmWp kw`hnpsXv F\ndnbn. FsmamWv Rm ImnqnbsXv F\ndnbn. \ns Rm Gnp apdnhpI \ns icocn am{Xa, a\ns Bgn \ns Xfpp Fpw F\ndnbmw. ]s Rm Fp sNpw? Rm {ianppv. a\ns thentbn F\nsmpw km[npn. Fmw Fs ssIhnp t]mIpp. AhfpsS ssI]nSnv Ah AhfpsS abvpthn tIWp. \ns Bfam ]dXpt]mse \o Fs hnp s]mbvsmp. Fs hnpt]mIpXmWv \n\p _pn. AXmWv \n\pw Ippġpw \Xv. Ah ]dp; F\nv Asb Cu \nebn hnnv t]mIm ]pIbn. Ah Ahs IqsSs Xmaknp. As\ ssZhw \nnbncnp B Xoqfbn, B Zpc \mSIn\v kmnbmbn asmcp ]phjw IqSn B PohnXns ]mfnbmbn Ah IgnpIqn.

acWns Ahkm\ \nanjfn AhfpsS ssI]nSnv Ah ]dp; \obnmbncppshn ]p]s Hcp BlXybpsS Npgnbnsv Fs PohnXw HSppambncpp. Cv \o ]dp X ]mT, \nXyXbpsS hN\, tbiphns\pdnp \o Fs a\n hcp X \ \nd, hmKvab Nn{X, ip`Icamb ip Ac, Chsbmw, Fs PohnXns adpIcbntep \op Cu kmb\nanjfn F\np ktmjw \Ipp. \ns t]mse abpw kvt\lhpw IcpWbpap Hcp PohnXkJnsb ssZhw F\np XXneqsS Fs PohnXw [\yambncnpp.

ihaSv Ignv knantcn hnv hontep aSptm Bfam tNmZnp: ]Xn\p hjw ap]v R \ntmSp ]dp AhnsS \npw Xncnphcm. Cv Ctm Fmw \inp; A`nam\w \inp, Ippġv hnZym`ymkn\p Ahkc \inp. \fpsS Iqmcn \o Fp t\Sn? Ah adp]Sn ]dp, Rm Hcp Bmhns\ t\Sn. Hcp Bmhn\v temItm, ip`Icamb Hcp PohnXsm hnebpsp a\nemnbhfmWv Rm. AXns hnesbmpw \ntfmSp ]dm a\nemIpIbn. kzammhns Imhmc\mIm {iannpw IgnbmsX h hnjmZIcamb am\nI tcmKns appw apdnhpIfpambn Igntbnh a\pjys\ cnm ssZhamWv Fs {]hnnXv. Bmhns\ cntnSv Fnphm km[np F kwXr]vXntbmsSbmWv Rm Cu skantcnbn \npw aSpXv. F\np bmsXmcp \t_m[hpan.

PohnXns Tight Corner \nptm Fsmw Xocpam\fmWv \mw FSpmdpXv? Cu ho \o ]Xn\p hjs Xoqfbn \nstm PohnXn kz]v\w I ZmXy kulrZns ASndI HgpIntmbtm \fpsS Ahkm\s Ipw hgpXn amdnbtm Fmn\pw apn Xe Ip\npsImv Ah ]dbpp; Cu Ifn \npw \fn \npw Rm Hcp Bmhns\ t\Sn Fv.

PohnXns {]XnIqeXbn \nptm Xobmbpw \ NnnmdpXv {]XnIqeambnmWv. thZ\mP\IambnmWv. ssZh \ntj[ NnItfmsS BWv. Fm tPmk^v hyXykvX\mbncpp. tPmk^ns\ ssZhw \nnb ew thZ\bpsS, s\mcns, A]am\ns kmlNcynembncpp. Ccp]Xmw hmIyn ]dbpXv, "As\ Ah ImcmKrln InSp;' (Dev]n 39:20) tPmk^ns\ A`nam\ap, A\p{KloXamb NpaXebp Hcp tPmenbn \npw Imcm{Klntep amstm AXp Ipw Hpw sNmsX Bbncpnp IqSn As\ Ah ImcmKrln InSp. s]mpgnbn InStmgpw, s]mnt^dns `h\n themc\mbncptmgpw hopw Imcm{Kln InStn htmgpw tPmk^v Hcp henb Imcyw Adnncpp, Fmbncpp AXv? CXv ssZhns hgnbmWv, CXv ssZhns \ntbmKamWv. Fs \nnbncnp Cu {]XnIqeXbpsS Xopfbn, AXp ssZhw Adnpqw A\phZnpw sImpXmWv. AXpsImv hntZzjnssbm ]IbpsSsbm bmsXmcp em\bpw tPmk^ns a\n Dmbncpn. tPmk^n \npw A{]Imcap {]Xn^e\w Dmbn. tPmk^v AhnsS kwXr]vX\mbncpp. PohnXnse appIfpsS A\p`hfn ssZhns kmnyhpw \ntbmKhpw tPmk^v Zinncpp.

ssZhw tPmk^nt\mSp IqsS Ccpp. ImcmKrl{]amWnp Aht\mSp Zb tXmhw Ah\p Ir]\In; (Dev]n 39:21) tPmk^ns\ CncpXv IpdbnemWv. AXp IphmfnIfpsS XShdbmWv. A]am\ `mcn e tXmt Ipmtcm]Wn Bbncp B kabv. tPmk^ns\ ktmjhm\mnbXv Fmbncpp? AXv 21mw hmIyn ImWpXpt]mse, "Fm btlmh tbmtk^nt\mSpIqsS Ccpp,' B Xncndnhpw hnizmkhpambncpp Hcp kzm\ kao]\n\v tPmk^ns\ XmdmnbXv.

]ecpw apJw adbvp, ]ecpw Hgnp amdp ]ecpw ImednbmsX Xncnp amdp ]e hnZKvZ tUmIvSdmcpw differential diagnosis sNbvXv BibnmsX ]cnXyPnp tcmKnSbn \tmSp IqsS Ccnphm btlmh Dmbncnpw. AXmWv \psS Bizmkw. btlmh \psS A]am\ `mcn, GImXbn \tmSp IqsS Ccnpp. "\mep ]pcpjm sIgnp Xobn \SpXp Rm ImWpp; Ahp Hcp tISpw Xon; \memahsd cq]w Hcp ssZh]p{Xt\mSp Hncnpp (Zm\osbv 3:25) XoqfbpsS kpcnX AIen \nv cmPmhv t\mnmWp ImgvNbmWv CXv. \nc]cm[nXzns, kl\ns Xoqfbn \ntm ssZhw AhtcmSp IqsS \Sp. ssZhn\v AIse \nv Bm]nmambncpp. AIse \nv Xoqfsb sISpmambncpp. Fm {]`m]qcamb ssZhw AhtcmsSmw Xoqfbn IqSn \Sp. \psS IXbnepw s\mcnepw kzn \npw Inph\ ssZhw. BImiw Nmbnv Cdnhcph\mWv \psS ssZhw.

]tmkv Zzo]n GI\mbncptm tbmlm Znhy Zi\ns BhnhiXbnembncptm tIXv, C{]Imcambncpp: tbip{InkvXphnsd shfnmSp: thKn kw`hnm\pXp Xsd Zmkmsc ImWntXnp ssZhw AXp Ah\p sImSpp. Ah AXp Xsd ZqX apJmcw Abp Xsd Zmk\mb tbmlm\p {]Zinnp. (shfnmSp 1:1) \mSpISs \nlmb AhbnemWv ssZhns Cu shfn]mSv DmbXv. PohnXns resources Fmw shn Ipdbvs {]XnIqeXbpsS kabv hcphm\p kIe XeapdIġpw temImhkm\w hscbp Znhym\ns NpcpfpI AgnXv GImXbpsS Tight Corner Bbncpp.

AXpsImv, \mw ZpxJns XShdbn hogptm Hp \app DdmWv. tKm{X]nXmhmb bmtm_v ]dXpt]mse "ChnsS ssZhw Dmbncpp, \nbw.' PohnXns {]XnIqeXIfn \ X\nsb A. tPmk^n\v B AhKmlhpw t_myhpw ZrV\nbhpw Dmbncpp.

B XShdbn InSptm tPmk^v A\p`hn asmcp Imcyw: \s Cu XShdbn BptmgmWv ]e Ir]Ifpw ssZhw HcpncpXv. When we are in the tight corners of life, we receive some special graces, wonderful graces, amazing graces. Acw Ir]I XShdbn am{Xw InpXmWv. PohnXnse A\pIqeamb kmlNcyfn Ah \app e`nbn. "ImcmKrl{]amWnp Aht\mSp Zb tXmhw Ah\p Ir]\In;' (Dev]n 39:21) Imcm{Kl{]amWnv A{]Imcw Hcp Positive attitude DmIphm ImcWw tPmk^v XShdbn InStnhXpsImv am{Xambncpp. PohnXn Hp ]ndtImp Xncnpt\mnbm CXp \appw a\nemIpw.

\I, \ kplrp klmb lkvX \on PohnXntev ]etmgpw ISphcpXv Xnm\p`hfpsS thentbnemWv. AXp PohnXns henb Hcp providence BWv. Ap e`nXmb kulrZw Ap ]cnNbsv Asn amcmepw ]cnNbsSpn PohnXntep ISph kplrp, Hcp ]s AmWnsbp \mw IcpXntbmhp ssZhZmkm CXymZnIsfmw PohnXn hfsc hnesXmWv. Ah \psS PohnXs amnadnpp. \apthpw Adnbmhp Dn Xp at\mlcamb Hcp ]mpv. B ]mp FgpXnb a\pjys, AXv FgpXphm\p kmlNcyspdnv ]dbpXn\pap]v AXnse Nne BZy ioepI \apv Hmnmw.

Ctbmfw Fs \Sn
Ctbmfw Fs ]pen
Fs tbip F{X \h
Ahs\spw aXnbmbh

Fs tbip F{X \h
Ahs\spw aXnbmbh

Fs Bhiysfbdnp
BImin InfnhmXn Xpdp
Fmw karnbmbv \InSp
Fs tbip F{X \h

Cu ]mv FgpXnb Bfns PohnX A\p`hw \apv Hv ]cnNbsSmw.. K^n tPmen sNptm hfsc ip` {]XoItfmsS sInsmnb Business s]mfnp. s]mfnsp am{Xa, AhnsS \ne\nm Ignbmhw henb IS_myXbmbn. ]ns, BsI sNmhp Hcp Imcyw \mnsNv DsXmw hnv ISw hopI FXmWv. ]s Immigration Center tep IStm Adnp; \ns _myXbpsS Nne hyhI A\pIqeasn \ns AhnsS ]nSnv PbneneSbvpw. Immigration \p thn Iyqhn \nptm lrZbw XpSnphm XpSn. ASp \nanjw Fpw kw`hnmw. icocamsI hnbphm XpSn. hm AkzX, A\nnXXzw. Iudntemv \optmdpw henb B[nbpw ]cthihpw. Aw Igntm ]ndIn \npw Hcp ssI Atlns tXmfn Xn. A]cnX\mb B a\pjy\pambn klrZw ]ntijw bmsXmcp ktmNhpw IqSmsX Xs kwLjhpw \nlmbXbpw apgph\mbn B a\pjyt\mSv Xpdp ]dp. Hpcp B IqsStb Dp C\n Iudn Fm. Fmw atbmsS tItijw A]cnNnX\mb B a\pjy ]dp, \nfpsS Fm ISfpw hon, B _nkn\v kwc`w Xm FSppsImmsav. Atln\v hnizknm\mbn. Cu A\p`hns ]men FgpXnbXmWv Cu ]mns at\mlcamb hcnI. Bmhns s\mcn\nv FgpXp Km\ġv F{Xam{Xw PohnXkv]inbmb ahpw s]mcpfpw DmIpsav Cu ]mp]mSptm \app a\nemIpw. IpdbpsS Ccpfn Ir]bvv Bcq]w e`npp. AXp ssZhns Hcp ]XnbmWv.

Cu Ccpdbn InSptmgmWv tPmk^n\v kz]v\hymJym\w F Xmev e`nXv. AXn\p apv Ahmb kz]v\ Iv tPmk^v Acsnpv. Fm kz]v\hymJym\ns knn e`nm `mKyapmbXv IpdbnshmWv. Xmepw Ir]Ifpw \Im ssZhw \s sImpt]mIpXv s\mcsSpp XoqfbntemWv. Fm kl\tmsS AXnteq ISpsNm hnkXw ImpXpsImv ssZhns AXnhntijamb ]e Ir]Ifpw \app \amIpp. Nne {]tXyIamb hnes \hc \Iphm IXbpsS ]mTimebntev \s \bnpp. kzw t\cnp\Sp FI kIemime Suffering BWv. AXn \npw graduate sNptm ]e knnIfpw e`yamIpp. AXpsImmWv ]utemkv AtmkvXe ]dXv: IX klnvWXsbbpw klnvWX knXtbbpw knX {]Xymitbbpw Dfhmpp, Fv. hynXz hnImkns henb Hcp XXzhpw ]mThpamWv CXv. kmIamb IgnhpI, krn]camb IsepI Fmw ZpcnXfcnbnemWv DcnncnbpXv. im]nepw \ntj[ at\m`mhnepambncnphv Cu Ir]I e`nmdn.

ASpXmbn, tPmk^ns Ipdbn\npw \mw ]Tnp asmcp ]mTw, B AconemWv \mw Ghpw A[nIw ^ew ImbnpXv FXmWv. tPmk^v hnsnmbncpp Fv km`nIambn \apv Hp Nnnmw. ]nXmhns AXy[nIamb hmeyw ]n Pohnncp Hcp km[mcW aI. A{]Imcap Npp]mSn hfp hcpambncp tPmk^ns\ Hcp]s temIw Adnbpambncpn. Fm s]mnWdntep hensdnbsSpIbpw, bnivamtbeyp hnsSpIbpw sNbvXstm tPmk^v hfsc ^ew Imbnp Hcp Ihrambn amdn. an{kboan tPmk^v t]mot^dns `h\n DtZymK\mbn ]mptm btlmh tbmtk^nsd \nanw an{kboaycpsS hons\ A\p{Klnp; honepw hbenepw Ah\pff kIentepw btlmhbpsS A\p{Klw Dmbn; tPmk^v ISpsNnSsmw A\p{Klamcn Dmbn. \psS kzb A\p`hntev Bgn Xncnp t\mnbmepw Cu {]Xn`mkw \apv hyamIpw. ]pXnb Dtjhpw, ]pXnb A\p{Klfpw, ]pXnb DġmgvNIfpw \app e`nnpXv {]XnknIfpsS \SphnemWv. IX ^ew ]pdsSphnpXn\p kabamWv. AXpsImv IXbn tamN\w t\Sn ]pdphtijw ^ew ]pdsSphnmw Fp \mw iTncpXv. AXv \ntj[mIamb {]XnIcWamWv.

tPm _p\nb Pilgrim's Progress FgpXnbXv bp`oXnbn, acWs apn Iv Pohn kmlNcynemWv.. AXv At\Imbncw a\pjycpsS a\n A\p{Klns s]cpagbmbn s]bvXndn. ^e{]Zamb Xocpa\ FSptXv IXbpsS \SphnemWv. karnbpsS \Sphn Pohnp Ipp Zmcn{Zyw Fsv AdnpIqSm lX`mKycmWv. hniphcpsS temIspdnv Ahv AdnpIqSm. AXpsImv AhcpsS PohnXn ]e ]cnanXnIfpw DmIpp.

PohnXns Cmbvabnepw hmbvabnepw cp sNpImiv ssZhkn[nbn kanptmgmWv AXp henb hgn]mSmbn IcpXsSpXv. \psS amXm]nXm AhcpsS Cmbvabn \npw kan sNdphgn]mSpIfpsS A\p{KlfmWv Cs Xeapd A\p`hnpXv. CmbvabpsSbpw \t_m[nsbpw A\p`hn sImSpphm\pw {InbmIambn {]XnIcnm\pw \app km[nWw. tPmk^ns\ kmI {]Xn`mimenbmn amnbXv Cu IpdbmWv. Ccpdbn Hcnepw {]Xymi ssIshSnbcpXv. IXIsf Ipdpp hgnIfneqsS AXnPohnm {ianpXv PohnXns Hcp ZpcamWv.

Ahkm\ambn, tPmk^ns A\p`hfn \npw \mw ]Tnp ]mTw, a\pjycpsS kzmX apew hmXnepI ASbvsSptm ssZhns kmnyw aqew At\Iw kmyXIfpsS hmXnepI XpdsSpp FpXmWv. XtmsSmw Imcm{Kln _\mbn InS an{kbow cmPmhmb ^dthms ]m\]m{XhmlImcpsS {]amWnp, aqp ZnhknIw ^dthm \ns ISmnp, hopw \nsd m\p Bpw; \o ]m\]m{XhmlI\mbn apnes ]Xnhpt]mse ^dthmsd In ]m\]m{Xw sImSppw; F kz]v\ hymJym\w Adnbnp sImSpp. tPmkt^m Aht\mSv Hcp Imcyw am{Xw At]np. Fm \o ip`ambncnptm Fs Hmp FtmSp Zb sNbvXp ^dthms\ Fsd hkvXpX t_m[nnp Fs Cu hon\np hnSphntWta! GXp hn[hpw B Ipdbn \npw cs]SpI FXp am{Xambncpp tPmk^ns Atmgs Dtiyw. Fnepw ]m\]m{XhmlImcpsS {]amWn tbmtk^ns\ HmmsX Ahs\ adpIfp. CXv \psS PohnX Npp]mSn \Sp Hcp km[mcW kw`hamWv.

Fm ssZhtam tPmk^ns\ adpIfn. kmyXIfpsS At\Iw ]pXnb hmXnepI Xpdsp. tPmk^v an{kbnanse a{nbmbn. tPmk^v an{kbnanse kIen\pw A[n]Xnbmbn. knwlmk\wsImp am{Xw Rm \nsm henbh\mbncnpw Fp ^dthm Inp. tZip maw Dmbnp Dghpw sImbvpw Cm kwhc Dmbtm `qanbn Ahp kXn tijntXnpw hentbmcp cbm bmtm_v Krlnsbpw an{kbnanse kIe P\nsbpw Pohs\ cntXnpw ssZhw tPmk^ns\ ImcW`qX\mn.

\mw IXbpsS Xoqfbn shscnbptm, \t_m[ns \opgnbn AebSnptm, hnclnsbpw th]mSnsbpw Npp]mSn \npsImv tXptm, tcmKns \ocmfnnSnn s\SphonSptm, As\ \mw PohnXns hnhn[ taJeIfnembn Tight Corner \nsSptm tPmk^v Ipdbn \npw ]Tn ]mT \apv DtP\w \Is Fp {]mnpp.

SEARCH: St. Peter, St. Paul, Apostles, Feast, Fr. T.J. Joshua, Orthodox Faith, Lent, Christian, Orthodox, Marthoma, Catholic, Gregorios, God, Kerala, Malayalam, Catholicos, Bible, Testamanet, Article, Parumala, Maramon, Basalios, Osthathios, Barnabas, Sunday, Memorial, Qurbana, Mass, Sacrament, Martyrs, Lord, Jesus, Christ, Roman, Jacobite, Antioch, Perunal, Feast, Blessing, Sabbath, Abraham, Jerusalem, Bethelhem, Nazareth, Jordan, Baptist, Family, Gospel, Epistle, Priest, Bishop, Syriac, Church, Cross, Sleeba, Liturgy, Deacon, Convention, Holy, Gregorios, Travalogue

[Message delivered in Ecumenical Convention, Philadelphia at St. Thomas Orthodox Church]


Back Home Top
EmailEmail this Link to a Friend FeedbackSend Your Feedback
INDIAN CHRISTIAN WEB DIRECTORY [LINKS]
[ ECUMENICAL ] [ ORTHODOX ] [ MARTHOMA ] [ JACOBITE ] [ CATHOLIC ] [ CSI ] [ ORGANIZATIONS ] [ NEWS ] [ MALAYALAM ]
THE CHRISTIAN
LIGHT OF LIFE
PUBLISHED ON FIRST DAY OF EVERY MONTH