CHRISTIAN NEWS MAGAZINE FOR KERALA MALAYALEE CHRISTIANS FROM INDIA AROUND THE WORLD
ARTICLE - MALAYALAM

HOSANNA TO THE SON OF DAVID
ZmhoZp ]p{Xp tlmim

By H.G. Dr. Yohanon Mar Chrysostomos Metropolitan
Diocesan Metropolitan of Niranam Diocese, Malankara Orthodox Church


A\cw Ah sbcpiteant\mSp kao]np Henhv aebcnsI t_v^mKbn IgpXsbbpw Ipnsbbpw sImphp XfpsS hkv{Xw AhbpsSta Cp; Ah Ibdn Ccpp. ]pcpjmcw anXpw XfpsS hkv{Xw hgnbn hncnp; ap Nne hrfn\np sImp shn hgnbn hnXdn. appw ]npw \S ]pcpjmcw: ZmhoZp ]p{Xp tlmim; Imhnsd \man hcph hmgvsh; AXypXfn tlmim Fp BpsImncpp. (ambn 21:79)

tlmim F F{_mb hmns Aw Save Now Ctm cn FpXmWv. Imhns apn Cu ]pcpjmcw tlmi ]mSnbXv AXns Aw Ah ]qambn DsmpsImv Ambncpp. ZoL Imeambn tdma B[n]Xyns Iogn Ignncp blqZm PmXn ZmhoZns tKm{Xn \nv Ahsmcp hntamN\w DmIpw F hnizmknsbpw ]TnnepIfptSbpw ASnm\n As\ Hcp hntamNI\pthn ImncnpI Bbncpp. Hcp ]cn[n hsc tbip Xpcm sNbvX ]e ApXfpw ASbmffpw Ahv {InkvXphn Hcp hntamNIs\ Ism\mbnp Ignp. ]s, Ah Isnb hntamNI\pw {InkvXp bYm Xen Bbncp hntamNI\pw Xn hfsc hyXymkapmbncpp. Xġv cmjv{Sob kzmX{yw \In Xġv Hcp kwcWw \In XfpsS Imcyfn {inp Hcp `uXnI cmPmhns\ am{Xambncpp Ah ImWphm\mbn {ianXv. Ahv kwcWw DmIWw AhcpsS cmPyn\v `uXoI hnIk\w DmIWw. ZoL Imeambn Ah A\p`hnp hncp cmjv{Sob ASnan\v Hcp AdpXn DmIWw Fv Ah {]Xonncpp. tbip{InkvXphns\ ]q Xen Ah\mbncnp Ahbn ImWphm\pw AXv Xncndnbphm\pw AXn\v A\ptbmPyamb \nebn Ahs\ kzoIcnpXnepw Ah ]cmPbsSpIbmbncpp.

ChnsSbmWv, ip{iqjIfn kw_npXpsImp amXw \psS A\p`hw ]qamIpn F {]kamb kXyw \mw a\nemtXv. tbip{InkvXphns\ XncndntbXpt]mse Ah temIns cnXmhv BIpp, ]m]ns ASnan \nv tamNnnp ssZhns ]p{X\mIpp, cbpsS Znhyhpw ssZhoIhpamb cbpsS A\p`hw \Ip {InkvXp BIpp Fv ImWpXnepw XncndnbpXnepw Ah ]cmPbsSpI Bbncpp. AXpsImv They failed to understand who Jesus was?. Hcp ]cn[n hsc \fpw Cu Imcyn Hcp ]cmPbamWv.

B[p\nI ss{IkvXh kaqlns ]cmPbspdnv Hcp sslh kvt\lnX kn. _n. _meIrjvW Fbm \Snb \ncoWw Ipsd \mfpIġp apv Rm ImWpIbpmbn. \psS kaqln\p ]pdp Hcm \app ]nbncnp A]IShpw, \app ]nbncnp A]Pbhpw Atlns A\zjWn Atlw Isnbncnpp. Rm Atlns hmpI AtX]Sn hmbns. Poh\p ssZhhpw ]p{X\mb {InkvXphpw tIhew aX kambn Xcw Xmgvsp. ssZhw a\pjy\pthn F Bibn\v ASnasp. ssZhkrjvSnbmb a\pjy ssZhn\pthn F bmYmyw \mw hnkvacnp. As\ {InkvXpaXw \ndw an, CXc aXġv Xpeyamsp. a\pjys kn\v A\pkcnv kpJkuIcy Hcpp Hcp ssZh kw. IpnbneS `qXw t]mse sImp\Sp amPnpImcmb karnbpsS kphntijIm. AhcpsS ]nmse ]cw ]mbp hnizmknI. \psS kaqln\p ]nbncnp Ghpw henb A]ISw CXmWv. AXmbXv, ssZhw a\pjy\pthn F Bibn\v \psS B{Klfpw \psS hyn]camb kzm Xmcyfpw Hs kwcnp \ tNmZnptm tNmZnp \nanjn tNmZnpsXmw AtX]Sn Xcpp Fp Hcp ssZh kn\v Apdv \mw PohnpXpw \mw PohntXpw ssZhn\pthn BWv F bmYmyw hnkvacnsp.

Asn kuIcymw \ amnadnp. Atlns Hcp hmNIw IqSn, a\pjys kġ\pkcnv kpJkuIcy Hcpncp Hcp ssZhkw FpXv Cp hym]Ihpw ihpambn amdnbncnbmWv. Imhns\ Ip, tlmi ]mSn ]s ImtWpXpt]mse ImtWXn\pw, kzoIcntXpt]mse kzoIcnpXn\pw Ah ]cmPbsSpI Bbncpp. cmaXv, Ah Nne Imcy Alknp, tlmi Hs ]mSn, ]s tbcpiteans\ t\mnsmv tbipXpcm IcbpIbmbncpp. The people were shouting where as Jesus was weeping.. Cu ]pcpjmchpw Bġqhpw Hs Almkn\nSbn Hcp]mSv Imcy ]mSppv tbcpiteans\ Hmv hne]np tbiphns\bmWv \mw ImWpXv.

Almkn\v Aan, {]nbaphtc. Bġqn\pw Aan. BmXbnm Almkfpw A\pXm]anm Bġqfpw hyw. F{X thWsanepw Bġqs \app Iqmw. F{X at\mlcambpw F{X thWsanepw Dnepw \apv Alknmw. Fm BmXbpsS Awiansn, A\pXm]ns \ndhv Cu Almkn \ngenpnsn hnip ]utemkv AtmkvXes `mjbn ]dm CXv shdpsamcp Nnep ssImfw am{Xw. B BmXbpw A\pXm]hpw CmXncpXpsImmWv tbipXpcm tbcpiteans\ t\mn hne]npXv. \psS PohnXnepw tbipXpcm\v hne]nm\p Hcp Ahkcw DmIcpXv.

Ah XfpsS hkv{Xsf hncnp. tbmth {]hmNI ]dbppv hkv{Xsfb lrZbsfs Iodn apdnWw Fv. "hkv{Xsfb lrZbsfXt Iodn \nfpsS ssZhamb btlmhbpsS ASptep Xncnhn; Ah Ir]bpw IcpWbpw ZoLabpw almZbbpaph\tm; Ah A\spdnp A\pX]npw.' (tbmth 2:13) Nph ]chXm\n AXp kzoIcWns {]XoIamWv. kzoIcnp Bfn\p sImSpp BZchns Db Xew BWv Cu ]chXm\nbpw hrsmpIfpw. Fm {]hmNI ]dbpXv sImpI hncnm FfpamWv; hkv{X hncnm FfpamWv Fm lrZbsf ]nfWw. AhntSv {InkvXphn\v {]thi\w DmIWw.

Ghpw \ Hcp DZmlcWw thZ]pkvXIn \npw XsbmWv. AXn\v iamdmb kv{Xosb t\mnbm am{Xw aXnbmIpw. aphcpsS A]am\n\v ]m{Xo`hn Hcp kv{Xobmbncpp aKvZe\mcn adnb. PohnXw XIhfpw Bbncpp. ]s {InkvXphpambnp B kmnyhpw, B kwkmchpw B kw`mjWfpw AhfpsS lrZbn\v Hcp Iod DmpIbpw AXneqsS AXn\IpmbncpXv ]pdtv HgpIpIbpw, {InkvXp AhntSv {]thinbpw sNbvXp Igntm ]noSv B kv{XobpsS PohnX A\p`h t\mpI. Ah hfsc ktmjtmsS, B\tmsS, BthitmsS t]mbn iacnb ]WmtcmSv {InkvXphns\pdnv {]kwKn Bbncpp. Ccw bYmamb A\p`hw DmIpXv lrZbn\v Ne\ krjvSnptmgmWv. AtmgmWv PohnXn\pXs ]cnh\hpw cq]mchpw, AXv Hcp Bthins, ktmjns, B\ns A\p`hw Bbn amdpXv.

tNsebn shw hogpXv \ Inpv. AXn shw sXnsn t]mIpp Fp am{Xsabpp. AXpt]msebp A\pjvTm\ BIcpXv \psS IqSnhchpI. Dns Dntev tbiphns\ kzoIcnhw lrZbn\v hnepmIWsan hnepmIWw. tbip{InkvXp Dn ISWw. B Hcp bYmamb kzoIcWw Hmim\ ip{iqjbneqsS DmIWw Fv kvt\l]qw Hmnpp. ssZhw \s A\p{Klns.

(If you liked the Article please Subscribe for EMail Updates for New Articles or Send your Feedback clicking buttons at bottom]

MORE ARTICLES AND SERMONS OF THE SAME AUTHOR


ARTICLES AND SERMONS OF CHURCH FATHERS

ARTICLES AND SERMONS OF OTHER AUTHORS

ARTICLES IN CHRISTIAN EDUCATION OF EARLY CENTURIES

SHORT BIOGRAPHIES OF CHURCH FATHERS


Back Home Top
FeedbackSubscribe for EMail Updates FeedbackSend Your Feedback
INDIAN CHRISTIAN WEB DIRECTORY [LINKS]
[ ECUMENICAL ] [ ORTHODOX ] [ MARTHOMA ] [ JACOBITE ] [ CATHOLIC ] [ CSI ] [ ORGANIZATIONS ] [ NEWS ] [ MALAYALAM ]
THE CHRISTIAN
LIGHT OF LIFE