CHRISTIAN NEWS MAGAZINE FOR KERALA MALAYALEE CHRISTIANS FROM INDIA AROUND THE WORLD
AUGUST 2007 ARTICLE - MALAYALAM
VOL:6 ISSUE:08

LOVE, BROTHERHOOD AND MUTUAL RESPECT AS FACES OF SPIRITUALITY
Bo-b-X-bpsS `mh--fmb kvt\lhpw kmtlm-Z-cyhpw ]c-kv]c _lp-am-\hpw

By REV. FR. DR. REJI MATHEW
(Principal, Orthodox Theological Seminary, Nagpur)

kmtlm-Z-cy-n-sbpw ]c-kv]c _lp-am-\-n-sbpw Dd-hn-S-amWv IpSpw_w

"ktlmZc{]oXnbn Xn mbn ]qp _lpam\npXn At\ym\yw apnpsImhn.' (tdma 12:10) Fp-Xv Atm-kvX-e-\mb hnip ]utemkv \Ip kt-i-amWv. cmbncw hj-ġp-apv tdmanse {InkvXym-\n-Iġv e`n Cu Blzm\w Cpw hfsc {]k--amWv. tdman-ep-m-bn-cp blq-Zcpw hnPm-Xn-bcpw {InkvXp-aXw kzoI-cn-p-I-gn--tm Ah-cn km-]-camb amw-Xs Dm-h-W-sa-p-Xv hnip ]utem-kn\v \n_--am-bn-cpp. {InkvXp-hn -hniz-kn-p-I-sbp ]d-m Hcp km[m-c-W-m-c D-X-amb Pohn-X-aq-ey-ġp-S-a-bm-Ip-I-sb--XmWv, Atm-kvXe Dt-in-n-cp-Xv. Imh-dn-bn bmK-am-bn-o-cp-Ibpw aqmw Znhkw Dbs-gp-tp-Ibpw sNbvX {InkvXp-hmWv Fs c-I Fv Gp-]-d-bp-I-sb-Xv tIhew _un-I-amb Hcp {]{In-b-bmbn am{Xw Icp-X-cpXv FXv, Atm-kvX-e-m Dun--d-n-cpp. Cu hnizm-k-n\v B\p-]m-Xn-I-ambn ss{IkvXh X-fpsS ico-c-sbpw a\-n-s\bpw cq]-s-Sp-p-I-sb-Xv kp{]-[m-\-am-bn-cpp. ico-cs ]mh-\hpw ssZh-n\v {]oXn-I-c-hp-amb bmK-ambn kan-p-Ibpw (tdma 12:1), a\-ns\ Cu temI-ns k--fn\npw hnSp-hnv ]pXp-Po-h kzoI-cn-p--Xn-\mbn \ho-I-cn-p-Ibpw, cq]m--c-s-Sp-p-Ibpw (tdma 12:2) sNp-tm am{X-amWv Hcp-h {InkvXym-\n-bm-bn-o-cp-Xv. C-c-n-ep ]cn-]mh-\hpw \n-e-hp-amb hyn-Xz-n-\p-S-a-I-fm-b-h kaq-l-s-s \ho-I-cn-pp. Xġv e`n-p Bob Xme-p-Isf Ah temI-\-mbn hn\n-tbm-Kn-pp. kvt\l-amWv Ahsc `cn-p GI-hn-Imcw. kvt\l-ns cp `mh--sf--n-bmWv Cu teJ\nse Nnm-hn-jbw DZvt_m-[n-n-p-Xv.

 1. hnip ]utemkv Atm-kvX-e Hm-a-Xmbn Bh-iy-s-Sp-Xv ktlm-Z-c-Xpeyw kvt\ln-p-hm-\mWv. 'Be kindly affectioned one to another with brotherly love' Fp--Xn\v cv kp{]-[m\ {Kov hmp-I-fmWv Atlw D]-tbm-Kn-n-cn-p-Xv. ^ntem-kvt{Sm-tKmkv [Philostrogos] FXv ]pXnb \nb-a-n aspw D]-tbm-Kn-p- Im-Wm Hcp hmmWv. tmtK strogo FXv IpSpw-_m--co--n ImWp kvt\l-ns hmmWv. amXm-]n-Xm- asf Icp-Xp-Xv hm-ey-tm-sS-bm-Wtm. CtX hmeyw ap a\p-jy-tcmSv Im-Wsa-p--XmWv hnip ]utem-kns Blzm\w. ^ne-U^nb FXv kmtlm-Z-cys Ipdn-pp. hneyw s] ^ne-U^nb F \Kcw m]n--Xn-s\-n \n tIn-cnpw. Atlw m]n Ata-cn- tImf-\nv shdpw knhm-\nbm Fv t]cn-Sp-hm-\m-Wm-{K-ln-ncpXv. Fm, N{I-hn-bm-bn-cp Nmkv cm-a AtXm-sSmw Cu henb a\p-jys t]cq IqSn tNv s]knhm-\nb Fmn amn. AXns Xe-m-\-amb ^ne-U^n-bm-bn Atlw Xs Xs kaq-lns {InkvXym-\n-I-sf-smv \ndp. AXn hnip ]utemkv Blzm\w sNp kmtlm-Zcyw (^ne-sU^nb) Dm-I-W-sa--Xm-bn-cpp hneyw s] B{K-ln-Xv.

  Htc A-bpsS DZ-c-n\npw P\n--h-sc-bmWv ae-bm-f-n "ktlm-Z-c' Fp ]d-bp-Xv. Npcp--n tdma 12:10se ktiw, a\p-jy-scm-hcpw Hc--bpsS a-sf-tmse Pohn--W-sa-XmWv. hhpw hhpw kpw hnZym-`ym-khpw Btcm-Kyhpw Hpw a\p-jys\ Xn `nn-n--cpXv. AsXm-sbpw {InkvXp-hn tNcp--Xn\p app Nnm-hn-j-b--fmWv. Hcp-h {InkvXp-hn Bbn-omtem ""AXp ]pXp-kr-n-bm-Ipp; ]g-bXp Ign-p-t]mbn'' (2 sImcn-y 5:17).

 2. hnip ]utem-kns cm-as Blzm\w, "]c-kv]cw _lp-am-\n-n' F-XmWv. kmaq-ln-Ihpw IpSpw-_-]-c-hp-amb _--fn CXv DZm--amb Hcp kt-i-at{X. Cv ]ecpw ]cm-P-b-s-Sp-Xv ap--hsc Xs-tmse _lp-am-\n-p--Xn-emWv. Hcp-h ap--hs\ Xs-m t{ijvT Fv Fn-sm-Ww 'Prefer one another in honour' F-XmWv hnip ]utem-kns inWw. CXp hfsc _pn-ap-p Hcp kwK-Xnbmbn ]ecpw Icp-Xpp. Fm-hcpw Xs t{ijvT-X am{Xw Dbn-n-Sn-p-hm {ian-p--h-cmWv. IpSpw-_-k-t-f-\--fnepw apw ]ecpw Fp-Xv, Xsbpw Xs IpSpw-_-n-sbpw {]uVn \mp-Imsc ImWn-p-hm thn-bmWv. Ah-\-hs CutKm [Ego] kwc-n-p-hmthn hnp-ho-gvN-bnmsX Pohn-p--Xpaqew kaq-l-nepw IpSpw-_-fnepw `n-X-I hn-p-h-cn-I-bmWv. "Hmtcm-cp-cpw Xmgva-tbmsS ap--hsc X-tf-m t{ijvT-cmbn Fn-smhn' (^nen-y 2:3), FXv F{Xtbm al-mb Bib-amWv. a\p-jy-cpsS ]c-kv]-c-_--n-\-Sn-m\w ssZhw a\p-jy-\p-ambn _-s-Sp--Xn-emWv nXn- sN-p-Xv. F-s\-bmWv ssZhw \s kvt\ln-p--sX--dn-bmtam? sbim {]hm-N-I \Ip ssZh-h-N\w CXmWv: You are precious to me, because I love you and honour you (sbi-mhv 43:4). ]cnip--\mb ssZh-n\v Aip-n-bnepw A\p-k-c-W-t-Snepw Ign-bp \s kvt\ln-p-Ibpw _lp-am-\n-p-Ibpw sNp-hm Ign-bptam? AsX, FmWv {]hm-N-I ]d-bp-Xv. Fn \tm-sSmw hkn-p a\p-jy-cpsS sNdnb sNdnb sshI-ey-fpw A]-cm-[--fp-tamv \mw Ahsc shdp-p-Ibpw Ah-a-m\n-p-Ibpw sNbvXm AXt alm A]-cm[w?

IpSpw-_-Po-hn-X-nse shp-hn-fn-I:
IpSpw-_-Po-hn-X-ns \ho-I-c-W-n-\m-bn-m-Wtm, {]tXy-Inpw, Bp-tXmdpw kt-f-\- kwL-Sn-n-n-cn-p-Xv. Fsm-s-bmWv B[p-\nI temIw \apv \Ip shp-hn-fn-I? Ahsb {InkvXo-bambn t\cn-Sp--Xn\v Hmn-cn-t kwK-Xn-I Fsm-s-bmWv? Znh-tk\ \-am-bn-sm-n-cn-p IpSpw-_-aq-ey- Ip-]n-Sn-p-hm\pw XncnsI sImp-h-cp-hm\pw Cu Xe-ap-dbvv km[n-ptam? {][m\ {]iv\- Gh-sbv BZyta \apv ]cn-tim-[nmw:

 1. Cs temIw BtKm-f-h-XvI-c-W-ns Ducm-p-Sp-n-emWv. Fhn-sSbpw I-h-S-X-{-amWv {]Xn^en-p-Xv. Fp-sN-bvXmepw AXn\npw e`n-p {]Xn-^-ehpw BZ-c-hp-amWv kp{]-[m\w. Npcp-n--d-m X\nv {]Xn-^ew e`n-m--Xn-s\mpw kabw sNe-h-gn-p-hm B[p-\nI a\p-jys\ Inn Fp kmcw. Hmtcm hynbpw Ah-\-hs t\hpw kpJhpw hfbpw ey-{]m-]vXnbpw ap\nn Pohn-p-I-bmWv. CXn\v hnLm-X-amb kwK-Xn-Isf Ah Hgn-hm-pp, Hcp-h-iv; adp-h-iv Xs Pohn-X-eyw \nd-th-p-hm kl-hm-kn-I-fp-ambn XpS-bmb a-c-n-tes-Sp-Ibpw sNpp. CXn-\n-S-bn XI-cp-Xv IpSpw-_-Po-hn-X-amWv.

  Xs "Icn-bdn' [Career] s\ _m[n-p-sap IcpXn Ipp-sf {]k-hn-p-hm\pw, Xs ku-cyw \-s-p-t]mIpsap `bv Ahsc ape-bq-p-hm\pw ssha\kyw Imp A-am-cpsS kwJy hn-p hcpp. "hnhm-l-tam-N\w' F Zp`q-X-sbpw hnhmlw Ign-m-ep \nb-a-]-c-amb Npa-X-e-I-sfbpw `bv hnhmlw amn-hv BPo-h-\mw tIhew kplr-p--fmbn Ign-bp-hm-\m-{K-ln-pp, Imap-Io-Im-ap-I-m. ay-h-b-kvI-cmhp--Xp-hsc hnhmlw \on-h-bvp bph-Xn-bp-hm--fmWv asmcp `mKv. hm-Iy-n-se-nb amXm-]n-Xm--fpsS kwc-Ww BXp-cm-e-b-ġv ssIam-dnb afpw `qcn-]w t\Sn--gnp.

 2. hnh-c-km-t-Xn-I-hnZy-bpsS Cu \qm-n, IpSpw-_-_---fpsS ]cn-]m-h-\-Xbpw cl-kym-I-Xbpw \-s-n-cn--bmWv . Ce-Ivt{Sm-WnIv amy-a--fpsS AXn-{]-k-chpw Iyq-h-gn-bp B[p-\nI tImf\n-hm-gvN-bpw-aqew kv{Xo]p-cp-j-_--ġv ]pXnb hymJym\w e`n-p-I-gnp. "a\p-jy' Hcp DXv]--ambn [Commodity] amdn--gn-n-cn--bmWv. Ipp--fpsS P\-\-n C\n ssZho-I-]--Xnbpw ]mh-\-amb IpSpw-_-_--fpw Bh-iy-an-m-sX-bmbn. sSkvv Syq_v inip-fpw sw sk ]co--W--fp-samw IqSn a\p-jys An-Xzs Xs tNmZyw sNbvXp-I-gnp.

  kv{Xo]p-cp-j-_--sa-Xv hnhm-l-Po-hn-X-ns ]mh-\-amb Aįm-c-bn\nv amdn t`mKm-k-n-b-S-p-hm-\p am-am-bn-on-cn-pp. ]c-]p-cp-j-_-hpw hnhm-l-n\p app ssewKn-I-_--hpsamw \nXy-kw-`-h--fm-sW-m-Wtm ae-bm-fn-I-fpsS ky-I Ihs-Sp-n-cn-p Sn.hn. kocn-bepIfpw apw ]Tn-n-p-Xv. IpSpw-_-sa-m GsX-nepw cp hyn-I Hcp-anp Ign-bp m]\w Fv sXn--cnv B cp-t] Htc enwK-n-ep--h-cm-bmepw sXn-m-sb-p-IqSn hymJym-\n--s-n-cn-pp. CXns\ ]nm-p \c-hw-i-im-kv{Xhpw a\x-im-kv{Xhpw P\n-XI ]co--W-fpw hn-p-h-cpp, {]tXy-Inpw Ggmw-I-S-en-\n--sc-bp Ata-cn- sFIy-\m-Sp-I-fn.

 3. "ka-b-amWv [\w' Fp XXz-Nn hym]-cn--tXm-Sp-IqSn IpSpw-_-n-\p-n-ep--h-cpsS kwkw Xopw Cm-sX-bm-bn-cn-p-I-bmWv. "Htc Iqc-bp-sS Nph-n Ign-bp--h' Fv IpSpw-_mw-K-sf hnfn-p-hm ]p-n. ImcWw Ah Hcp-anv Cu Iqc D]-tbm-Kn-p-Xv hmcm-y--fn am{Xw. AXpw Ipd-p-h-cpp Cu \mn. Fm-hcpw HmSp-I-bmWv. Bpw Hn\pw ka-b-an. Hcp-an-n-cp-p {]m-\bpw Iqmb `-W-ta-i-bp-sams ]g-a-bpsS IY-I-fmbn amdn--gnp. Hmtcm-cp--cp-sSbpw cpNnbpw XmXv]-cy-hp-samw hyXy-kvX-ambn. Hmtcm apdn-bnepw Sn.hn./Iw]yq-. Ah-\-h-\n--s-Sp Nm\epw sh_vsskpw ImWp-I-bmWv. CXn-\n-S-bn Hcp-anv D-kn-mt\m, ZpxJhpw `mchpw ]c-kv]cw ]n-Sphmt\m t\c-sa-hnsS? Ipfn-ap-dn-bn Ib-dn-bm tkmp-t]mepw hyXykvXw. Hmtcm-cp--cp-sSbpw {_mUv thsd thsd! ]gb IpSpw-_-Po-hn-Xs sdmUp-I-fpsS sj^n-emn, B[p-\nI Xe-apd. ad-pt]m-Im-Xn-cn-m thn CS-bvnsS, "Xm{X' t]mse-bp- Nne skn Nn{X- am{Xw. AsX, IpSpw_w "Xm{X"bpsS amXr-I-bn-em-bn-cpp. AXpw ]gabmbnoncnpp. IqpIpSpw_fpsS Bibw Xs \sv, Csmw AWpIpSpw_fmbn cq]mcsncnpp. [Nuclear Family] t{]mtmWpw Ce-Ivt{SmWpw \yqt{SmWpw Ah-c-h-cpsS C-n-s\mv hnlcnpp. Cu hn`-P-\-ap-m-p {]I-\w `mh-\m-Xo-X-amWv.

Kmln-I-k-`-sb ]pXnb GZ:
\mw hos-Sp-t-Xv \-s-p-t]mb Hcp kwkvIm-c-s-bmWv. "IpSpw_' saXv ssZhw I]np \n-bn-p-d-n-npXmWv. \qm-p-I-fpsS ]g--ap `mc-X-kw-kvIm-c-n IpSpw-_-n\p \Inbncp {]m[m\yw \mw Xncn--dn-tb-n-bn-cn-pp. tIhew Aq-dp-hj-n-e-[nIw kmwkvIm-cnI ss]Xr-I-anm--bn-Ss ]co--W-fpw ]pXnb Ip-]n-Sn--fpw hop-samp amp-cv t\mt-n-bn-cn-pp. "B[p-\nIw' Fp-]-d-m FmWv? ]g-b-Xn-s\-sbmw Xp-S-bvp-I-sb-XmtWm AXn hnhnpXv? "IpSpw_' saXv ssZh-cm-Py-ns Hcp am{XbmWv [Unit] cmw hn-m Iukn CXns\ hnfn-p-Xv "KmlnI k`' FmWv. Hcp hyn-bpsS hf ]q-am-Ip-Xv IpSpw-_-n-em-Wtm. Ahs kz`m-h-cq-]o-I-c-Whpw aqey-t_m-[-h-XvI-c-W-hp-samw IpSpw-_-n \npw Dcpncntbnbncnpp. ssZhkmnyw {]ISamIpnSp am{Xta Cu cq]hXvIcWw Ahmbn kmmXvIcnbpp. Cu ]caamb kXyw aXt]mepw Cv adpt]mbncnpp. s]m-- Dbn-m-m\pw ap--h-cp-sS-ta B[n-]Xyw Dd-n-m\pw Ah-Im-i-ġp-thn a-cn-m\pw Cd-n-n-cn--tm aX-ġv ssZhs Xs \-ambn. ]Icw BssZ-h- cq]-s-p-hp, Ahm-Is A]m-bp-m-Wp-Xm\pw.

\psS NnIsf Atm-kvX-e-\mb hnip ]utem-kn-te-p-Xs \app XncnsI sImpt]mImw. A-h-mb IpSpw-_-Po-hn-X-sa-s--dn-bm-\m-Wtm \ IpSpw-_-k-t-f\ {Iao-I-cn-n-cn-p-Xv. Cu Bibs A]{KYnphm Hcp \nanjw Atm-kvtXm-enI Ime-L--n-tev \app t]mtI-n-bn-cn-pp. kvt\l-amWv IpSpw-_-_--n-\-Sn--d-bm-th-Xv. Fm, temI-n G-hp-a-[nIw Zpcp-]-tbmKw sNsSp Hcp hmmWv "kvt\l' saXv. s]m-bmb _-sf kvt\l-sap hnfnv AXns cq]hpw `mh-hp-samw amdn--gnncnpp. kvt\lsa- hmv ssZh-ns Hcp ]cymb\maw IqSnbmWv. (1 tbml-m 4:8). ssZh-ap-n-St kvt\l-ap-mIq! CXns shfnn, IpSpw-_-Po-hn-X-n kvt\l-ns hnhn[ {]Xn-^-e-\- {]XyamtInbncnpp. Ah Xmsg-d-bp--h-bmWv:

 1. kvt\l-ap-n-Sv kzmX-{y-apv. (tdma 12:14): kvt\l-ap-n-Sv `bw, kwi-bw, ]oU-\w, NXn, I--c-w, Chsmn\pw m\an. IpSpw-_mw-K- Ghcpw ]c-kv]c kzmX-{ys _lp-am-\n-pp. "XnI kvt\lw `bs ]pd-m-pp' Fm-Wtm hnip tbml-m olm ]d-bp-Xv (1 tbml-m 4:18). kzmX-{y-sa-Xv Al-m-ctam Agn-m-tam A; adnv kl-hm-kn-bpsS hyn-Xzs _lp-am-\n--emWv. ]c-kv]-c-ap D-c-hm-Zn--fpw IS-a-Ifpw \nh-ln-p--Xn ktmjw Imp--h-cmWv Da `mcym-`m--m. hnip ]utemkv ]d-bp-Xv, `mcy `m-hns\ A\p-kcn-p-Ibpw `mhv `mcysb hm-ey-tmsS kvt\ln-p-Ibpw sN-W-sa-mWv (Fs^-ky 5:2133). A{]-Im-cw-Xs a amXm-]n-Xm-sf A\p-k-cn-p-Ibpw, amXm-]n-Xm- asf {]tIm-]n-n-m-Xn-cn-p-Ibpw sNWw (Fs^-ky 6:14).

 2. kvt\l-ap-n-Sv B{Z-Xbpw a\--en-hp-apv: \n ktm-jn-p--h-tcm-Sp-IqSn ktm-jn-p-Ibpw Ic-bp--h-tcm-Sp-IqSn Ic-bp-I-bpw sNp-hn FXv Atm-kvX-es t{ijvT-amb D]-tZ-i--fnsem-mWv (tdma 12:15). Xnc-t-dnb Pohn-X-n-\n-S-bnepw IqsS hkn-p--h-cpsS ktm-j-n ]ptN-cp-Ibpw ZpxJ-I-c-amb kml-N-cy--fn XpW-bm-bn-o-cp-Ibpw sNWw. ktmj aplqfn Hcp-anv Nncn-phm\pw km]thfIfn sIn-n-Snv Ic-bphm\pw IpSpw-_mw-K-ġv km[n-s.

 3. kvt\l-ap-n-Sv sFIy-apv (tdma 12:16): hyXykvX IpSpw-_--fn P\n-p-h-f-h Hcp-anp Pohn-p--Xn henb XymKns A\p`hw Dsmncnpp. BtKm-f-h-XvI-c-W-ns Cc-I-fmb \mw a-chpw XIm-cyhpw IpSpw_]mentep Xnbdphm A\phZncpXv. adnv "Htc Imcy- Nnnv Htc A`n-{]m-b-ap--h-cmbn Pohn-pI' sb-XmWv ss{IkvX-h-amw. (^nen-]y 2:2)

 4. kvt\l-ap-n-Sv Xmgva-bpv (tdma 12:3): Hmtcm-cp-\pw ap--h-cp-sS-ta B[n-]Xyw Dd-n-phm {ian-p-n-Sv kvt\lw hf-cp-I-bn- kvt\lhpw Xmgvabpw Htc \mW-b-ns cp apJ-fmWv. temIw apgp-h hym]n-p-In-S-p Itm-en-m-k-`-bpsS Xe-h-\mb _\-UnIvSv ]Xn-\m-dm-a am]m Xs m\m-tcm-l-W-n ]d-Xv {inpI: "Fs Bi-b- am{Xw ]np-S-cp-tXm Fs Cw \S-m-p-tXm Bhn Fs `c-W-]-Xn. adnv, apgp-h k`-tbm-sSmw Im-hns kzc-n\v ImtXmpw Ahn-Ss a\v Adnpw Im-hn-\m hgn-\-S--s-Sp-hm Rm B{Kln-pp'. Cu t{ijvT-amb at\m-`mhw \appw Dm-bm \p-sS-sbms sImp-sImp km{am-Py F{X \mbn `cn--sSpw!

 5. kvt\l-ap-n-Sv kam-[m-\-apv (tdma 12:1): IpSpw-_-Po-hn-X-n kam-[m\w \mw Xs Dm-nsb-Sp-t--XmWv. 'Love is not a noun, but it is simply a verb' Fv Cwo-jn Hcp sNmpv. kvt\lw \nd {Inb-I IpSpw-_-n kam-[m\w krn-pp. Imhmb tbip{InkvXp Xs injymsc Ab--tm Ah-tcmSv ]dp: Hmtcm `h-\-n-epw-t]mbn Ah-tcmSv "\nġv kam-[m\w' Fp ]d-bphn Fv. hopw Xm Iqn-tp: "Ahn-sS-sbmcp kam-[m\ ]p{X/ ]p{Xn-bp-sn \n-fpsS kam-[m\w Ah-cpsS- ta hknpw', Fv. (eqtmkv 10:6)

Npcp--n, Cu IpSpw-_-k-t-f-\w-aqew Hcp Da IpSpw-_-Po-hnXw sIn--Sp-p-I-sb--Xn-tev \apv {i-Xn-cnmw. ap--sXms \psS cm-as ]cn-K-W-\-bm-hs! `mcym-`m--m Pohn-X-]-m-fnbpsS \-I Ip-]n-Sn-p-hm {ian-p--h-cm-bn-o-cWw. Ipp-sf a\-kn-em-pIbpw Ah-cpsS Ign-hp-Isf t{]mm-ln-n-p-Ibpw sNWw. Cm--Xn-s\-smn hg--Snv D PohnXw \-am-n--f-b-cpXv. BZna k`m-]n-Xm-hmb sXp-ey ]d-bp-Xv tIġq: "k` kwtbm-Pn-n-p-Ibpw, ka-W-m in-s-Sp-p-Ibpw, Biohm-Z-m ap{Zn-X-am-p-Ibpw, amem-J-am {]tLm-jn-p-Ibpw, ]nXm-hn-\m Dd-n--s-Sp-Ibpw sNp hnhm-l-ns B\w Rm Fs\ hnh-cnpw... Htc {]Xym-i-bnepw A`n-em-j-nepw in-W-nepw ip{iq-j-bnepw Hm-bn-cn-p cp hnizm-kn-I Xn-ep _w F{Xtbm Ap-Xm-hlw! Ah ktlm-Z-c-fpw kl-Zmkcpw Bm-hnepw ico-c-nepw Ahn-`-cpw Hcp ico-c-n cp hyn-I-fp-am-Ipp. icocw Hmbn-cn-p-n-Sv Bmhpw Hm-Ipp.

[\mKvq HmtUmIvkv XntbmfPn skan\mcn {]nkn sdh. ^mZ tUm. cPn amXyp Atacn `{Zmk\ IpSpw_ ktf\w 2007 t\mS\p_nv FgpXnb Hcp AhtemI\ ktiamWv Cu teJ\w. Hm-tUmIvkv k`-bpsS Ata-cn- `{Zm-k-\-ns {]h-\--fn t{ijvT-amb HmWv BptXmdpw \S--nh-cp IpSpw-_-k-t-f-\-. `{Zm-k-\-ns cP-X-Pq-_nen hj-n Umf-knepw \yqtbmnse lUvkhm-en-bnepw ^vtfmdn-Um-bnepw \S- kt-f-\-ġv k`-bpsS t{ijvT-\n-bp _mhm A`n-hy ]utemkv am anen-n-tbmkv Xncp-ta\n Xs t\XrXzw \InsbXv A`n-\--\mlw BWv. {]i-kvX-cmb {]`m-j-I \Inb kt-i- aqp-Zn-hkw Hcp-anv kt-fn--hv IpSpw-_-Po-hn-X-s--nbpw kmaq-lnI {]Xn-_--sb-p-dnpw k`m-Po-hn-X-nse shp-hn-fn-Isf kw_-npw ]pXnb ]pXnb Bi-b- ssIamdn. 2003 sUe-th-bdn \S kt-f-\-nse apJy-{]-`m-j-I-\m-bn-cpp teJI.]

SEARCH: St. Peter, St. Paul, Apostles, Feast, Fr. T.J. Joshua, Orthodox Faith, Lent, Christian, Orthodox, Marthoma, Catholic, Gregorios, God, Kerala, Malayalam, Catholicos, Bible, Testamanet, Article, Parumala, Maramon, Basalios, Osthathios, Barnabas, Sunday, Memorial, Qurbana, Mass, Sacrament, Martyrs, Lord, Jesus, Christ, Roman, Jacobite, Antioch, Perunal, Feast, Blessing, Sabbath, Abraham, Jerusalem, Bethelhem, Nazareth, Jordan, Baptist, Family, Gospel, Epistle, Priest, Bishop, Syriac, Church, Cross, Sleeba, Liturgy, Deacon, Convention, Holy, Gregorios, Travalogue

ORTHODOX THEOLOGICAL SEMINARY NAGPUR


Back Home Top
EmailEmail this Link to a Friend FeedbackSend Your Feedback
INDIAN CHRISTIAN WEB DIRECTORY [LINKS]
[ ECUMENICAL ] [ ORTHODOX ] [ MARTHOMA ] [ JACOBITE ] [ CATHOLIC ] [ CSI ] [ ORGANIZATIONS ] [ NEWS ] [ MALAYALAM ]
THE CHRISTIAN
LIGHT OF LIFE
PUBLISHED ON FIRST DAY OF EVERY MONTH