CHRISTIAN NEWS MAGAZINE FOR KERALA MALAYALEE CHRISTIANS FROM INDIA AROUND THE WORLD
AUGUST 2007 ARTICLE - MALAYALAM
VOL:6 ISSUE:08

LOVE, BROTHERHOOD AND MUTUAL RESPECT AS FACES OF SPIRITUALITY
Bo-b-X-bpsS `mh--fmb kvt\lhpw kmtlm-Z-cyhpw ]c-kv]c _lp-am-\hpw

By REV. FR. DR. REJI MATHEW
(Principal, Orthodox Theological Seminary, Nagpur)

kmtlm-Z-cy-n-sbpw ]c-kv]c _lp-am-\-n-sbpw Dd-hn-S-amWv IpSpw_w

"ktlmZc{]oXnbn Xn mbn ]qp _lpam\npXn At\ym\yw apnpsImhn.' (tdma 12:10) Fp-Xv Atm-kvX-e-\mb hnip ]utemkv \Ip kt-i-amWv. cmbncw hj-ġp-apv tdmanse {InkvXym-\n-Iġv e`n Cu Blzm\w Cpw hfsc {]k--amWv. tdman-ep-m-bn-cp blq-Zcpw hnPm-Xn-bcpw {InkvXp-aXw kzoI-cn-p-I-gn--tm Ah-cn km-]-camb amw-Xs Dm-h-W-sa-p-Xv hnip ]utem-kn\v \n_--am-bn-cpp. {InkvXp-hn -hniz-kn-p-I-sbp ]d-m Hcp km[m-c-W-m-c D-X-amb Pohn-X-aq-ey-ġp-S-a-bm-Ip-I-sb--XmWv, Atm-kvXe Dt-in-n-cp-Xv. Imh-dn-bn bmK-am-bn-o-cp-Ibpw aqmw Znhkw Dbs-gp-tp-Ibpw sNbvX {InkvXp-hmWv Fs c-I Fv Gp-]-d-bp-I-sb-Xv tIhew _un-I-amb Hcp {]{In-b-bmbn am{Xw Icp-X-cpXv FXv, Atm-kvX-e-m Dun--d-n-cpp. Cu hnizm-k-n\v B\p-]m-Xn-I-ambn ss{IkvXh X-fpsS ico-c-sbpw a\-n-s\bpw cq]-s-Sp-p-I-sb-Xv kp{]-[m-\-am-bn-cpp. ico-cs ]mh-\hpw ssZh-n\v {]oXn-I-c-hp-amb bmK-ambn kan-p-Ibpw (tdma 12:1), a\-ns\ Cu temI-ns k--fn\npw hnSp-hnv ]pXp-Po-h kzoI-cn-p--Xn-\mbn \ho-I-cn-p-Ibpw, cq]m--c-s-Sp-p-Ibpw (tdma 12:2) sNp-tm am{X-amWv Hcp-h {InkvXym-\n-bm-bn-o-cp-Xv. C-c-n-ep ]cn-]mh-\hpw \n-e-hp-amb hyn-Xz-n-\p-S-a-I-fm-b-h kaq-l-s-s \ho-I-cn-pp. Xġv e`n-p Bob Xme-p-Isf Ah temI-\-mbn hn\n-tbm-Kn-pp. kvt\l-amWv Ahsc `cn-p GI-hn-Imcw. kvt\l-ns cp `mh--sf--n-bmWv Cu teJ\nse Nnm-hn-jbw DZvt_m-[n-n-p-Xv.

 1. hnip ]utemkv Atm-kvX-e Hm-a-Xmbn Bh-iy-s-Sp-Xv ktlm-Z-c-Xpeyw kvt\ln-p-hm-\mWv. 'Be kindly affectioned one to another with brotherly love' Fp--Xn\v cv kp{]-[m\ {Kov hmp-I-fmWv Atlw D]-tbm-Kn-n-cn-p-Xv. ^ntem-kvt{Sm-tKmkv [Philostrogos] FXv ]pXnb \nb-a-n aspw D]-tbm-Kn-p- Im-Wm Hcp hmmWv. tmtK strogo FXv IpSpw-_m--co--n ImWp kvt\l-ns hmmWv. amXm-]n-Xm- asf Icp-Xp-Xv hm-ey-tm-sS-bm-Wtm. CtX hmeyw ap a\p-jy-tcmSv Im-Wsa-p--XmWv hnip ]utem-kns Blzm\w. ^ne-U^nb FXv kmtlm-Z-cys Ipdn-pp. hneyw s] ^ne-U^nb F \Kcw m]n--Xn-s\-n \n tIn-cnpw. Atlw m]n Ata-cn- tImf-\nv shdpw knhm-\nbm Fv t]cn-Sp-hm-\m-Wm-{K-ln-ncpXv. Fm, N{I-hn-bm-bn-cp Nmkv cm-a AtXm-sSmw Cu henb a\p-jys t]cq IqSn tNv s]knhm-\nb Fmn amn. AXns Xe-m-\-amb ^ne-U^n-bm-bn Atlw Xs Xs kaq-lns {InkvXym-\n-I-sf-smv \ndp. AXn hnip ]utemkv Blzm\w sNp kmtlm-Zcyw (^ne-sU^nb) Dm-I-W-sa--Xm-bn-cpp hneyw s] B{K-ln-Xv.

  Htc A-bpsS DZ-c-n\npw P\n--h-sc-bmWv ae-bm-f-n "ktlm-Z-c' Fp ]d-bp-Xv. Npcp--n tdma 12:10se ktiw, a\p-jy-scm-hcpw Hc--bpsS a-sf-tmse Pohn--W-sa-XmWv. hhpw hhpw kpw hnZym-`ym-khpw Btcm-Kyhpw Hpw a\p-jys\ Xn `nn-n--cpXv. AsXm-sbpw {InkvXp-hn tNcp--Xn\p app Nnm-hn-j-b--fmWv. Hcp-h {InkvXp-hn Bbn-omtem ""AXp ]pXp-kr-n-bm-Ipp; ]g-bXp Ign-p-t]mbn'' (2 sImcn-y 5:17).

 2. hnip ]utem-kns cm-as Blzm\w, "]c-kv]cw _lp-am-\n-n' F-XmWv. kmaq-ln-Ihpw IpSpw-_-]-c-hp-amb _--fn CXv DZm--amb Hcp kt-i-at{X. Cv ]ecpw ]cm-P-b-s-Sp-Xv ap--hsc Xs-tmse _lp-am-\n-p--Xn-emWv. Hcp-h ap--hs\ Xs-m t{ijvT Fv Fn-sm-Ww 'Prefer one another in honour' F-XmWv hnip ]utem-kns inWw. CXp hfsc _pn-ap-p Hcp kwK-Xnbmbn ]ecpw Icp-Xpp. Fm-hcpw Xs t{ijvT-X am{Xw Dbn-n-Sn-p-hm {ian-p--h-cmWv. IpSpw-_-k-t-f-\--fnepw apw ]ecpw Fp-Xv, Xsbpw Xs IpSpw-_-n-sbpw {]uVn \mp-Imsc ImWn-p-hm thn-bmWv. Ah-\-hs CutKm [Ego] kwc-n-p-hmthn hnp-ho-gvN-bnmsX Pohn-p--Xpaqew kaq-l-nepw IpSpw-_-fnepw `n-X-I hn-p-h-cn-I-bmWv. "Hmtcm-cp-cpw Xmgva-tbmsS ap--hsc X-tf-m t{ijvT-cmbn Fn-smhn' (^nen-y 2:3), FXv F{Xtbm al-mb Bib-amWv. a\p-jy-cpsS ]c-kv]-c-_--n-\-Sn-m\w ssZhw a\p-jy-\p-ambn _-s-Sp--Xn-emWv nXn- sN-p-Xv. F-s\-bmWv ssZhw \s kvt\ln-p--sX--dn-bmtam? sbim {]hm-N-I \Ip ssZh-h-N\w CXmWv: You are precious to me, because I love you and honour you (sbi-mhv 43:4). ]cnip--\mb ssZh-n\v Aip-n-bnepw A\p-k-c-W-t-Snepw Ign-bp \s kvt\ln-p-Ibpw _lp-am-\n-p-Ibpw sNp-hm Ign-bptam? AsX, FmWv {]hm-N-I ]d-bp-Xv. Fn \tm-sSmw hkn-p a\p-jy-cpsS sNdnb sNdnb sshI-ey-fpw A]-cm-[--fp-tamv \mw Ahsc shdp-p-Ibpw Ah-a-m\n-p-Ibpw sNbvXm AXt alm A]-cm[w?

IpSpw-_-Po-hn-X-nse shp-hn-fn-I:
IpSpw-_-Po-hn-X-ns \ho-I-c-W-n-\m-bn-m-Wtm, {]tXy-Inpw, Bp-tXmdpw kt-f-\- kwL-Sn-n-n-cn-p-Xv. Fsm-s-bmWv B[p-\nI temIw \apv \Ip shp-hn-fn-I? Ahsb {InkvXo-bambn t\cn-Sp--Xn\v Hmn-cn-t kwK-Xn-I Fsm-s-bmWv? Znh-tk\ \-am-bn-sm-n-cn-p IpSpw-_-aq-ey- Ip-]n-Sn-p-hm\pw XncnsI sImp-h-cp-hm\pw Cu Xe-ap-dbvv km[n-ptam? {][m\ {]iv\- Gh-sbv BZyta \apv ]cn-tim-[nmw:

 1. Cs temIw BtKm-f-h-XvI-c-W-ns Ducm-p-Sp-n-emWv. Fhn-sSbpw I-h-S-X-{-amWv {]Xn^en-p-Xv. Fp-sN-bvXmepw AXn\npw e`n-p {]Xn-^-ehpw BZ-c-hp-amWv kp{]-[m\w. Npcp-n--d-m X\nv {]Xn-^ew e`n-m--Xn-s\mpw kabw sNe-h-gn-p-hm B[p-\nI a\p-jys\ Inn Fp kmcw. Hmtcm hynbpw Ah-\-hs t\hpw kpJhpw hfbpw ey-{]m-]vXnbpw ap\nn Pohn-p-I-bmWv. CXn\v hnLm-X-amb kwK-Xn-Isf Ah Hgn-hm-pp, Hcp-h-iv; adp-h-iv Xs Pohn-X-eyw \nd-th-p-hm kl-hm-kn-I-fp-ambn XpS-bmb a-c-n-tes-Sp-Ibpw sNpp. CXn-\n-S-bn XI-cp-Xv IpSpw-_-Po-hn-X-amWv.

  Xs "Icn-bdn' [Career] s\ _m[n-p-sap IcpXn Ipp-sf {]k-hn-p-hm\pw, Xs ku-cyw \-s-p-t]mIpsap `bv Ahsc ape-bq-p-hm\pw ssha\kyw Imp A-am-cpsS kwJy hn-p hcpp. "hnhm-l-tam-N\w' F Zp`q-X-sbpw hnhmlw Ign-m-ep \nb-a-]-c-amb Npa-X-e-I-sfbpw `bv hnhmlw amn-hv BPo-h-\mw tIhew kplr-p--fmbn Ign-bp-hm-\m-{K-ln-pp, Imap-Io-Im-ap-I-m. ay-h-b-kvI-cmhp--Xp-hsc hnhmlw \on-h-bvp bph-Xn-bp-hm--fmWv asmcp `mKv. hm-Iy-n-se-nb amXm-]n-Xm--fpsS kwc-Ww BXp-cm-e-b-ġv ssIam-dnb afpw `qcn-]w t\Sn--gnp.

 2. hnh-c-km-t-Xn-I-hnZy-bpsS Cu \qm-n, IpSpw-_-_---fpsS ]cn-]m-h-\-Xbpw cl-kym-I-Xbpw \-s-n-cn--bmWv . Ce-Ivt{Sm-WnIv amy-a--fpsS AXn-{]-k-chpw Iyq-h-gn-bp B[p-\nI tImf\n-hm-gvN-bpw-aqew kv{Xo]p-cp-j-_--ġv ]pXnb hymJym\w e`n-p-I-gnp. "a\p-jy' Hcp DXv]--ambn [Commodity] amdn--gn-n-cn--bmWv. Ipp--fpsS P\-\-n C\n ssZho-I-]--Xnbpw ]mh-\-amb IpSpw-_-_--fpw Bh-iy-an-m-sX-bmbn. sSkvv Syq_v inip-fpw sw sk ]co--W--fp-samw IqSn a\p-jys An-Xzs Xs tNmZyw sNbvXp-I-gnp.

  kv{Xo]p-cp-j-_--sa-Xv hnhm-l-Po-hn-X-ns ]mh-\-amb Aįm-c-bn\nv amdn t`mKm-k-n-b-S-p-hm-\p am-am-bn-on-cn-pp. ]c-]p-cp-j-_-hpw hnhm-l-n\p app ssewKn-I-_--hpsamw \nXy-kw-`-h--fm-sW-m-Wtm ae-bm-fn-I-fpsS ky-I Ihs-Sp-n-cn-p Sn.hn. kocn-bepIfpw apw ]Tn-n-p-Xv. IpSpw-_-sa-m GsX-nepw cp hyn-I Hcp-anp Ign-bp m]\w Fv sXn--cnv B cp-t] Htc enwK-n-ep--h-cm-bmepw sXn-m-sb-p-IqSn hymJym-\n--s-n-cn-pp. CXns\ ]nm-p \c-hw-i-im-kv{Xhpw a\x-im-kv{Xhpw P\n-XI ]co--W-fpw hn-p-h-cpp, {]tXy-Inpw Ggmw-I-S-en-\n--sc-bp Ata-cn- sFIy-\m-Sp-I-fn.

 3. "ka-b-amWv [\w' Fp XXz-Nn hym]-cn--tXm-Sp-IqSn IpSpw-_-n-\p-n-ep--h-cpsS kwkw Xopw Cm-sX-bm-bn-cn-p-I-bmWv. "Htc Iqc-bp-sS Nph-n Ign-bp--h' Fv IpSpw-_mw-K-sf hnfn-p-hm ]p-n. ImcWw Ah Hcp-anv Cu Iqc D]-tbm-Kn-p-Xv hmcm-y--fn am{Xw. AXpw Ipd-p-h-cpp Cu \mn. Fm-hcpw HmSp-I-bmWv. Bpw Hn\pw ka-b-an. Hcp-an-n-cp-p {]m-\bpw Iqmb `-W-ta-i-bp-sams ]g-a-bpsS IY-I-fmbn amdn--gnp. Hmtcm-cp--cp-sSbpw cpNnbpw XmXv]-cy-hp-samw hyXy-kvX-ambn. Hmtcm apdn-bnepw Sn.hn./Iw]yq-. Ah-\-h-\n--s-Sp Nm\epw sh_vsskpw ImWp-I-bmWv. CXn-\n-S-bn Hcp-anv D-kn-mt\m, ZpxJhpw `mchpw ]c-kv]cw ]n-Sphmt\m t\c-sa-hnsS? Ipfn-ap-dn-bn Ib-dn-bm tkmp-t]mepw hyXykvXw. Hmtcm-cp--cp-sSbpw {_mUv thsd thsd! ]gb IpSpw-_-Po-hn-Xs sdmUp-I-fpsS sj^n-emn, B[p-\nI Xe-apd. ad-pt]m-Im-Xn-cn-m thn CS-bvnsS, "Xm{X' t]mse-bp- Nne skn Nn{X- am{Xw. AsX, IpSpw_w "Xm{X"bpsS amXr-I-bn-em-bn-cpp. AXpw ]gabmbnoncnpp. IqpIpSpw_fpsS Bibw Xs \sv, Csmw AWpIpSpw_fmbn cq]mcsncnpp. [Nuclear Family] t{]mtmWpw Ce-Ivt{SmWpw \yqt{SmWpw Ah-c-h-cpsS C-n-s\mv hnlcnpp. Cu hn`-P-\-ap-m-p {]I-\w `mh-\m-Xo-X-amWv.

Kmln-I-k-`-sb ]pXnb GZ:
\mw hos-Sp-t-Xv \-s-p-t]mb Hcp kwkvIm-c-s-bmWv. "IpSpw_' saXv ssZhw I]np \n-bn-p-d-n-npXmWv. \qm-p-I-fpsS ]g--ap `mc-X-kw-kvIm-c-n IpSpw-_-n\p \Inbncp {]m[m\yw \mw Xncn--dn-tb-n-bn-cn-pp. tIhew Aq-dp-hj-n-e-[nIw kmwkvIm-cnI ss]Xr-I-anm--bn-Ss ]co--W-fpw ]pXnb Ip-]n-Sn--fpw hop-samp amp-cv t\mt-n-bn-cn-pp. "B[p-\nIw' Fp-]-d-m FmWv? ]g-b-Xn-s\-sbmw Xp-S-bvp-I-sb-XmtWm AXn hnhnpXv? "IpSpw_' saXv ssZh-cm-Py-ns Hcp am{XbmWv [Unit] cmw hn-m Iukn CXns\ hnfn-p-Xv "KmlnI k`' FmWv. Hcp hyn-bpsS hf ]q-am-Ip-Xv IpSpw-_-n-em-Wtm. Ahs kz`m-h-cq-]o-I-c-Whpw aqey-t_m-[-h-XvI-c-W-hp-samw IpSpw-_-n \npw Dcpncntbnbncnpp. ssZhkmnyw {]ISamIpnSp am{Xta Cu cq]hXvIcWw Ahmbn kmmXvIcnbpp. Cu ]caamb kXyw aXt]mepw Cv adpt]mbncnpp. s]m-- Dbn-m-m\pw ap--h-cp-sS-ta B[n-]Xyw Dd-n-m\pw Ah-Im-i-ġp-thn a-cn-m\pw Cd-n-n-cn--tm aX-ġv ssZhs Xs \-ambn. ]Icw BssZ-h- cq]-s-p-hp, Ahm-Is A]m-bp-m-Wp-Xm\pw.

\psS NnIsf Atm-kvX-e-\mb hnip ]utem-kn-te-p-Xs \app XncnsI sImpt]mImw. A-h-mb IpSpw-_-Po-hn-X-sa-s--dn-bm-\m-Wtm \ IpSpw-_-k-t-f\ {Iao-I-cn-n-cn-p-Xv. Cu Bibs A]{KYnphm Hcp \nanjw Atm-kvtXm-enI Ime-L--n-tev \app t]mtI-n-bn-cn-pp. kvt\l-amWv IpSpw-_-_--n-\-Sn--d-bm-th-Xv. Fm, temI-n G-hp-a-[nIw Zpcp-]-tbmKw sNsSp Hcp hmmWv "kvt\l' saXv. s]m-bmb _-sf kvt\l-sap hnfnv AXns cq]hpw `mh-hp-samw amdn--gnncnpp. kvt\lsa- hmv ssZh-ns Hcp ]cymb\maw IqSnbmWv. (1 tbml-m 4:8). ssZh-ap-n-St kvt\l-ap-mIq! CXns shfnn, IpSpw-_-Po-hn-X-n kvt\l-ns hnhn[ {]Xn-^-e-\- {]XyamtInbncnpp. Ah Xmsg-d-bp--h-bmWv:

 1. kvt\l-ap-n-Sv kzmX-{y-apv. (tdma 12:14): kvt\l-ap-n-Sv `bw, kwi-bw, ]oU-\w, NXn, I--c-w, Chsmn\pw m\an. IpSpw-_mw-K- Ghcpw ]c-kv]c kzmX-{ys _lp-am-\n-pp. "XnI kvt\lw `bs ]pd-m-pp' Fm-Wtm hnip tbml-m olm ]d-bp-Xv (1 tbml-m 4:18). kzmX-{y-sa-Xv Al-m-ctam Agn-m-tam A; adnv kl-hm-kn-bpsS hyn-Xzs _lp-am-\n--emWv. ]c-kv]-c-ap D-c-hm-Zn--fpw IS-a-Ifpw \nh-ln-p--Xn ktmjw Imp--h-cmWv Da `mcym-`m--m. hnip ]utemkv ]d-bp-Xv, `mcy `m-hns\ A\p-kcn-p-Ibpw `mhv `mcysb hm-ey-tmsS kvt\ln-p-Ibpw sN-W-sa-mWv (Fs^-ky 5:2133). A{]-Im-cw-Xs a amXm-]n-Xm-sf A\p-k-cn-p-Ibpw, amXm-]n-Xm- asf {]tIm-]n-n-m-Xn-cn-p-Ibpw sNWw (Fs^-ky 6:14).

 2. kvt\l-ap-n-Sv B{Z-Xbpw a\--en-hp-apv: \n ktm-jn-p--h-tcm-Sp-IqSn ktm-jn-p-Ibpw Ic-bp--h-tcm-Sp-IqSn Ic-bp-I-bpw sNp-hn FXv Atm-kvX-es t{ijvT-amb D]-tZ-i--fnsem-mWv (tdma 12:15). Xnc-t-dnb Pohn-X-n-\n-S-bnepw IqsS hkn-p--h-cpsS ktm-j-n ]ptN-cp-Ibpw ZpxJ-I-c-amb kml-N-cy--fn XpW-bm-bn-o-cp-Ibpw sNWw. ktmj aplqfn Hcp-anv Nncn-phm\pw km]thfIfn sIn-n-Snv Ic-bphm\pw IpSpw-_mw-K-ġv km[n-s.

 3. kvt\l-ap-n-Sv sFIy-apv (tdma 12:16): hyXykvX IpSpw-_--fn P\n-p-h-f-h Hcp-anp Pohn-p--Xn henb XymKns A\p`hw Dsmncnpp. BtKm-f-h-XvI-c-W-ns Cc-I-fmb \mw a-chpw XIm-cyhpw IpSpw_]mentep Xnbdphm A\phZncpXv. adnv "Htc Imcy- Nnnv Htc A`n-{]m-b-ap--h-cmbn Pohn-pI' sb-XmWv ss{IkvX-h-amw. (^nen-]y 2:2)

 4. kvt\l-ap-n-Sv Xmgva-bpv (tdma 12:3): Hmtcm-cp-\pw ap--h-cp-sS-ta B[n-]Xyw Dd-n-phm {ian-p-n-Sv kvt\lw hf-cp-I-bn- kvt\lhpw Xmgvabpw Htc \mW-b-ns cp apJ-fmWv. temIw apgp-h hym]n-p-In-S-p Itm-en-m-k-`-bpsS Xe-h-\mb _\-UnIvSv ]Xn-\m-dm-a am]m Xs m\m-tcm-l-W-n ]d-Xv {inpI: "Fs Bi-b- am{Xw ]np-S-cp-tXm Fs Cw \S-m-p-tXm Bhn Fs `c-W-]-Xn. adnv, apgp-h k`-tbm-sSmw Im-hns kzc-n\v ImtXmpw Ahn-Ss a\v Adnpw Im-hn-\m hgn-\-S--s-Sp-hm Rm B{Kln-pp'. Cu t{ijvT-amb at\m-`mhw \appw Dm-bm \p-sS-sbms sImp-sImp km{am-Py F{X \mbn `cn--sSpw!

 5. kvt\l-ap-n-Sv kam-[m-\-apv (tdma 12:1): IpSpw-_-Po-hn-X-n kam-[m\w \mw Xs Dm-nsb-Sp-t--XmWv. 'Love is not a noun, but it is simply a verb' Fv Cwo-jn Hcp sNmpv. kvt\lw \nd {Inb-I IpSpw-_-n kam-[m\w krn-pp. Imhmb tbip{InkvXp Xs injymsc Ab--tm Ah-tcmSv ]dp: Hmtcm `h-\-n-epw-t]mbn Ah-tcmSv "\nġv kam-[m\w' Fp ]d-bphn Fv. hopw Xm Iqn-tp: "Ahn-sS-sbmcp kam-[m\ ]p{X/ ]p{Xn-bp-sn \n-fpsS kam-[m\w Ah-cpsS- ta hknpw', Fv. (eqtmkv 10:6)

Npcp--n, Cu IpSpw-_-k-t-f-\w-aqew Hcp Da IpSpw-_-Po-hnXw sIn--Sp-p-I-sb--Xn-tev \apv {i-Xn-cnmw. ap--sXms \psS cm-as ]cn-K-W-\-bm-hs! `mcym-`m--m Pohn-X-]-m-fnbpsS \-I Ip-]n-Sn-p-hm {ian-p--h-cm-bn-o-cWw. Ipp-sf a\-kn-em-pIbpw Ah-cpsS Ign-hp-Isf t{]mm-ln-n-p-Ibpw sNWw. Cm--Xn-s\-smn hg--Snv D PohnXw \-am-n--f-b-cpXv. BZna k`m-]n-Xm-hmb sXp-ey ]d-bp-Xv tIġq: "k` kwtbm-Pn-n-p-Ibpw, ka-W-m in-s-Sp-p-Ibpw, Biohm-Z-m ap{Zn-X-am-p-Ibpw, amem-J-am {]tLm-jn-p-Ibpw, ]nXm-hn-\m Dd-n--s-Sp-Ibpw sNp hnhm-l-ns B\w Rm Fs\ hnh-cnpw... Htc {]Xym-i-bnepw A`n-em-j-nepw in-W-nepw ip{iq-j-bnepw Hm-bn-cn-p cp hnizm-kn-I Xn-ep _w F{Xtbm Ap-Xm-hlw! Ah ktlm-Z-c-fpw kl-Zmkcpw Bm-hnepw ico-c-nepw Ahn-`-cpw Hcp ico-c-n cp hyn-I-fp-am-Ipp. icocw Hmbn-cn-p-n-Sv Bmhpw Hm-Ipp.

[\mKvq HmtUmIvkv XntbmfPn skan\mcn {]nkn sdh. ^mZ tUm. cPn amXyp Atacn `{Zmk\ IpSpw_ ktf\w 2007 t\mS\p_nv FgpXnb Hcp AhtemI\ ktiamWv Cu teJ\w. Hm-tUmIvkv k`-bpsS Ata-cn- `{Zm-k-\-ns {]h-\--fn t{ijvT-amb HmWv BptXmdpw \S--nh-cp IpSpw-_-k-t-f-\-. `{Zm-k-\-ns cP-X-Pq-_nen hj-n Umf-knepw \yqtbmnse lUvkhm-en-bnepw ^vtfmdn-Um-bnepw \S- kt-f-\-ġv k`-bpsS t{ijvT-\n-bp _mhm A`n-hy ]utemkv am anen-n-tbmkv Xncp-ta\n Xs t\XrXzw \InsbXv A`n-\--\mlw BWv. {]i-kvX-cmb {]`m-j-I \Inb kt-i- aqp-Zn-hkw Hcp-anv kt-fn--hv IpSpw-_-Po-hn-X-s--nbpw kmaq-lnI {]Xn-_--sb-p-dnpw k`m-Po-hn-X-nse shp-hn-fn-Isf kw_-npw ]pXnb ]pXnb Bi-b- ssIamdn. 2003 sUe-th-bdn \S kt-f-\-nse apJy-{]-`m-j-I-\m-bn-cpp teJI.]

ORTHODOX THEOLOGICAL SEMINARY NAGPUR


Back Home Top
EmailEmail this Link to a Friend FeedbackSend Your Feedback
INDIAN CHRISTIAN WEB DIRECTORY [LINKS]
[ ECUMENICAL ] [ ORTHODOX ] [ MARTHOMA ] [ JACOBITE ] [ CATHOLIC ] [ CSI ] [ ORGANIZATIONS ] [ NEWS ] [ MALAYALAM ]
THE CHRISTIAN
LIGHT OF LIFE
PUBLISHED ON FIRST DAY OF EVERY MONTH